Pri rukovanju i prijevozu zapaljivih tekućina, potrebno je poznavati fizikalno kemijska svojstva tvari koje se prevoze. Poznavajući značajke koje ukazuju na ponašanje u požaru te na štetno djelovanje, lakše se poduzimaju i mjere zaštite potrebne pri prijevozu takvih tvari.

Dietil – eter je relativno stabilan spoj. Spada u grupu alifatskih etera. Kemijsko ime je dietileter, dok su sinonimi za dietil-eter: anestetski eter, etoksietan, etileter, dietiloksid i eter.

Kemijska formula: H5C2OC2H5

Relativna molekulska masa: 74,12
Fizički oblik: bezbojna i lakopokretljiva tekućina
Boja: bistra, bezbojna
Miris: ugodan, prodoran i omamljujući (osjeti se 0,83 ppm)
Krutište: - 116,3°C
Plamište: - 45°C

  • plamište zapaljive tekućine je najniža temperatura na kojoj se iznad tekućine stvara dovoljno para koje se, pomiješane sa zrakom mogu zapaliti prinošenjem izvora paljenja. Plamište je kod prijevoza jako bitan faktor jer određuje stupanj opasnosti zapaljive tekućine.

Donja granica eksplozivnosti: 1,85 vol%
Gornja granica eksplozivnosti: 36,5 vol%
Vrelište: 34,6 0C

  • vrelište zapaljive tekućine je temperatura potrebna da zapaljiva tekućina vrije i prelazi u paru, pri čemu je tlak para jednak atmosferskom tlaku. To je temperatura pri kojoj se tlak para izjednačava s atmosferskim tlakom.

Temperatura samozapaljenja: 180 °C
Relativna gustoća: 0,714 g/cm3

  • relativna gustoća zapaljive tekućine određuje se u odnosu na gustoću vode. Relativna gustoća vode iznosti 1. Gotovo sve zapaljive tekućine imaju relativnu gustoću manju od jedan, što znači da su lakše od vode. Ta osobina je značajna kod eventualnog požara, jer se požar radi toga ne može uspješno gasiti vodom.

Relativna gustoća para: 2,55 g/cm3

  • relativna gustoća para zapaljive tekućine je gustoća koja se određuje u odnosu na zrak. Relativna gustoća zraka je jedan. I ovaj pojam je jako bitan pri prijevozu i rukovanju sa zapaljivim tekućinama jer su gotovo sve pare zapaljivih tekućina teže od zraka i padaju na tlo gdje je strujanje zraka smanjeno pa se duže zadržavaju i predstavljaju opasnost od požara i eksplozije.

Tlak para (20 0C): 587 hPa u 20 ºC

Primjena dietil – etera

Dietil-eter je najvažniji od svih etera. Dobiva se dehidratacijom etanola pomoću koncentrirane sumporne kiseline. Glavna karakteristika dietil - etera je ta da dobro otapa masti, smole, voskove, ulja, gume, alkaloide i druge organske spojeve ali se zbog opasnosti od požara i eksplozija sve više zamjenjuje drugim otapalima. Koristi se pri proizvodnji umjetne svile i kolodija. Također služi u laboratorijima i industriji kao otapalo za ekstrakciju jer je hlapljiv i lako se uklanja iz reakcijske smjese. Nekadašnja poznata primjena dietil-etera u medicini kao anestetika, antiseptika i stimulatora, danas je zbog neugodnih popratnih pojava vrlo ograničena i rabi se sve manje jer su ga potisnuli bolji i učinkovitiji opći anestetici. U smjesi sa suhim ledom postiže se temperatura od -80°C, pa se upotrebljava i za hlađenje.

 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu
  Povratak na - Zaštita od požara