Pravila zaštite na radu i opća načela prevencije

Hijerarhija zaštitnih mjera

U nastavku je naveden redoslijed primjene pravila zaštite na radu prema djelotvornosti:

 1. Eliminacija/izbjegavanje rizika
 2. Zamjena neopasnim ili manje opasnim
 3. Izolacija procesa/tehničke mjere zaštite
 4. Korištenje osobnih zaštitnih sredstava i opreme.

Sustav pravila zaštite na radu

Pravila zaštite na radu su određeni načini i mjere zaštite kojima se rizici i njihove štetne posljedice otklanjaju ili umanjuju.

Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća osobito sljedeća pravila:

 1. pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada
 2. pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada
 3. pravila koja se odnose na radnike te prilagodbu procesa rada njihovom spolu, dobi, fizičkim, tjelesnim i psihičkim sposobnostima
 4. načine i postupke osposobljavanja i obavješćivanja radnika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajuće razine zaštite na radu
 5. načine i postupke suradnje poslodavca, radnika i njihovih predstavnika i udruga te državnih ustanova i tijela nadležnih za zaštitu na radu
 6. zabranu stavljanja radnika u nepovoljniji položaj zbog aktivnosti poduzetih radi zaštite na radu
 7. ostale mjere za sprječavanje rizika na radu, s ciljem uklanjanja čimbenika rizika i njihovih štetnih posljedica.

Uz to, zaštita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka koje poslodavac ostvaruje primjenom:

 • osnovnih
 • posebnih i
 • priznatih pravila zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije.

Opća načela prevencije

Poslodavac je zaštitu na radu obvezan provoditi na temelju općih načela prevencije, kako slijedi:

 1. izbjegavanjem rizika
 2. procjenjivanjem rizika
 3. sprječavanjem rizika na njihovom izvoru
 4. prilagođavanjem rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima radi ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (“normirani rad”) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihova štetnog učinka na zdravlje
 5. prilagođavanjem tehničkom napretku
 6. zamjenom opasnog neopasnim ili manje opasnim
 7. razvojem dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša
 8. davanjem prednosti skupnim mjerama zaštite pred onim pojedinačnim
 9. odgovarajućim osposobljavanjem i obavješćivanjem radnika
 10. besplatnošću prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.

Osnovna pravila zaštite na radu

Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima sredstvo rada kada je u uporabi mora udovoljavati, a osobito je riječ o:

 1. zaštiti od mehaničkih opasnosti
 2. zaštiti od udara električne struje
 3. sprječavanju nastanka požara i eksplozije
 4. osiguranju mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
 5. osiguranju potrebne radne površine i radnog prostora
 6. osiguranju potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba
 7. osiguranju čistoće
 8. osiguranju propisane temperature, vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja zraka
 9. osiguranju propisane rasvjete
 10. zaštiti od buke i vibracija
 11. zaštiti od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja
 12. zaštiti od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja
 13. zaštiti od prekomjernih napora
 14. zaštiti od elektromagnetskog i ostalog zračenja
 15. osiguranju prostorija i uređaja za osobnu higijenu.

Napomena: osnovna pravila zaštite na radu imaju prednost u odnosu na posebna pravila zaštite na radu. Imajući u vidu važnost primjene pravila zaštite na radu kojima se zaštita na radu i ostvaruje, važno je shvatiti razliku između osnovnih i posebnih pravila te njihovu primjenu u praksi…

Primjena osnovnih pravila zaštite na radu u praksi (primjer)

Uzmimo za primjer da ste u jednom trenutku svoje karijere odlučili pokrenuti vlastiti posao, primjerice restoran…

Osnovna pravila zaštite na radu tako će podrazumijevati zahtjeve kojima će morati udovoljavati objekt odnosno radni prostor u kojem ćete obavljati ugostiteljsku djelatnost, uključujući pripadajuće instalacije, uređaje i opremu u Vašem restoranu te radnu opremu koja će se upotrebljavati pri obavljanju poslova (npr. strojeve i uređaje za pripremanje hrane, ugostiteljsku opremu i dr.).

Naravno da ćete se potruditi odabrati siguran i kvalitetno izgrađen tj. izveden prostor za svoj restoran. U protivnom nećete biti u mogućnosti zadovoljiti zahtjeve, samim tim ni ishoditi pozitivno rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta za početak obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

Mehanička otpornost i stabilnost te sigurnost u građevinskom smislu, zaštita od udara električne struje (što podrazumijeva kvalitetno izvedene, održavane te ispitane električne instalacija u prostoru), zaštita od nastanka požara i eksplozija, osiguranje potrebnih radnih površina, propisane rasvjete, temperature, čistoće u skladu sa zahtjevima (u odnosu na djelatnost) itd., neki su od zahtjeva koje sadrže osnovna pravila zaštite na radu.

Posebna pravila zaštite na radu

Ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, dodatno se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na radnike, način obavljanja poslova i radne postupke.

Posebna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve glede dobi, spola, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, tjelesnog stanja, psihofizioloških i psihičkih sposobnosti, kojima radnici moraju udovoljavati pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada.

Posebna pravila zaštite na radu, osim prethodnih zahtjeva, sadrže i prava i obveze u vezi s:

 1. organizacijom radnog vremena i korištenjem odmora
 2. načinom korištenja odgovarajuće osobne zaštitne opreme
 3. posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama i biološkim štetnostima
 4. postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa
 5. uputama o radnim postupcima i načinu obavljanja poslova, posebno glede trajanja posla, obavljanja jednoličnog rada i rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te izloženosti radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom
 6. postupcima s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom do pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno do prijema u zdravstvenu ustanovu.

Primjena posebnih pravila zaštite na radu u praksi (primjer)

Nastavno na raniji, praktičan primjer gdje ste uspješno ispunili zahtjeve vezane za primjenu osnovnih pravila zaštite na radu u Vašem restoranu, preostaje Vam obaviti odnosno trajno primjenjivati posebna pravila zaštite na radu, koja se odnose na Vaše zaposlenike te način obavljanja poslova u Vašem restoranu…

U tom smislu će primjena posebnih pravila zaštite na radu podrazumijevati (između ostalog); obavljanje potrebnih osposobljavanja (za rad na siguran način, za početno gašenje požara, za pružanje prve pomoći i dr. osposobljavanja), provjeru zdravstvene sposobnosti za radnike koje planirate rasporediti na poslove s posebnim uvjetima rada (npr. na “poslove kuhara”, jer rad u uvjetima visokih temperatura u ljetnom razdoblju predstavlja posao s posebnim uvjetima rada (proizlazi iz procjene rizika poslodavca!), pa osobe koje će obavljati takve poslove poslodavac obvezno treba uputiti na zdravstveni pregled kod odabranog liječnika specijalista medicine rada)), postavljanje oznaka sa sigurnosnim znakovima, postavljanje uputa o sigurnom načinu obavljanja poslova i dr.

Priznata pravila zaštite na radu

Ako u pravnom poretku Republike Hrvatske nisu na snazi pravna pravila zaštite na radu koja bi poslodavac trebao primijeniti radi sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, potrebno je primijeniti priznata pravila zaštite na radu koja podrazumijevaju norme, pravila struke ili u praksi provjerene načine pomoću kojih se rizici na radu uklanjaju ili smanjuju i kojima se sprječava nastanak ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih za radnike štetnih posljedica.

Primjena priznatih pravila zaštite na radu u praksi (primjer)

Dobar dio poslova s posebnim uvjetima rada (to su poslovi koji zahtijevaju zadovoljavanje propisanih posebnih uvjeta, da bi ih osoba mogla obavljati), uz obvezno obavljanje liječničkih pregleda, zahtijevaju i potrebnu stručnu osposobljenost. Konkretno (kao “poslodavac ugostitelj”), osobu koja će obavljati poslove kuhara u Vašem restoranu ne smijete rasporediti na takve poslove ako je prethodno niste uputili na liječnički pregled kod odabranog specijalista medicine kako bi se na taj način utvrdila zdravstvena sposobnost nužna za obavljanje takvih poslova. Uz to, osoba mora posjedovati i dokaz o prethodno stečenom školskom obrazovanju za predmetne poslove (poslove kuhara).

Međutim, što je s poslovima za koje su propisani zahtjevi vezani za obveznu provjeru zdravstvene sposobnosti, a da pritom nije decidirano propisano da za obavljanje takvih poslova osoba mora posjedovati i dokaz o potrebnoj stručnoj osposobljenosti?

Uzmimo za primjer da se Vaš novootvoreni restoran nalazi na 3. katu poslovnog objekta. Već ste ranije zaposlili osobu koja je zadužena za poslove tekućeg čišćenja restorana. Budući da takvi poslovi kod vas zahtijevaju i povremen rad na visini višoj od 3 metra, spomenutu ste osobu prije raspoređivanja na predmetne poslove uputili na obavljanje liječničkog pregleda za “rad na visini” kod odabranog specijalista medicine rada.

Ako biste primjerice imali potrebu za čišćenjem prozora/stakala/staklenih stijena izvana na objektu u kojem se nalazi Vaš restoran, a da visina na kojoj takvu aktivnost treba obaviti iznosi primjerice 15 metara te da uz to zahtijeva upotrebu posebne opreme za obavljanje takvih aktivnosti na visini, mislite li da bi bilo dovoljno uzeti u obzir, kao jedino potrebno i/ili relevantno, činjenicu da osoba koju planirate rasporediti na takav posao – ima liječničku svjedodžbu koja potvrđuje da je osoba zdravstveno sposobna za obavljanje takvih poslova?

Naravno, ne…

Treba kazati da iako se u Zakonu o zaštiti na radu i drugim propisima koji uređuju područje sigurnosti na radu, ne navodi decidirano da primjerice takvi poslovi zahtijevaju posebnu stručnu osposobljenost, članak 14. Zakona o zaštiti na radu u ovakvim i sličnim slučajevima upućuje na primjenu priznatih pravila zaštite na radu. To podrazumijeva da je u nedostatku naših pravnih pravila, potrebno primjenjivati norme, pravila struke ili u praksi druge provjerene načine, sve s ciljem bolje i kvalitetnije zaštite radnika.

U tom smislu bi gore spomenutu osobu – radnika koji bi primjerice bio određen za obavljanje poslova čišćenja staklenih stijena na visokom objektu bilo potrebno uputiti na dodatno stručno osposobljavanje/edukaciju za obavljanje takvih i sl. poslova na visini. Takav bi program radniku osigurao potrebne informacije i znanja o temama vezanim uz pravilan izbor i korištenje opreme za rad na visini, načine sigurnog vezivanja, provođenje potrebnih sigurnosnih pravila i sl.