Koordinator za zaštitu na radu – obveza imenovanja…

Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Narodne novine”, br. 051/2008.), koji je prenesena Direktiva 92/57/EEC o primjeni minimalnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje na privremenim i pokretnim gradilištima, propisano je angažiranje koordinatora (I i II) za zaštitu na radu.

U tom smislu, investitor je obvezan imenovati koordinatora I (u fazi izrade projekta) u skladu s odredbama Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (“Narodne novine”, br. 112/2014.).  Navedena osoba mora imati najmanje akademski naziv baccalaures (inženjer) iz područja arhitekture, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehnike uz obvezno položeni stručni ispit iz područja građenja. Isto tako mora imati položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu ili stručni ispit za koordinatora zaštite na radu.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na bušenja i iskope u rudarskoj djelatnosti. Odredba ovoga Pravilnika, u dijelu kojim se propisuje obveza investitora za imenovanje koordinatora ne odnosi se na jednostavne građevine određene posebnim propisom.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

 • privremena ili pokretna gradilišta (nastavno: gradilišta) označavaju svako gradilište na kojemu se izvode građevinski odnosno montažni radovi
 • investitor je pravna ili fizička osoba u čije se ime izvode radovi
 • izvođač je poslodavac (pravna odnosno fizička osoba) koji izvodi pojedine radove na gradilištu u ime investitora
 • koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I – je svaka fizička ili pravna osoba zadužena od investitora za obavljanje poslova
 • koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja – koordinator II – je svaka fizička ili pravna osoba zadužena od investitora za obavljanje poslova
 • mjesto rada, uključujući i radni okoliš, je svako mjesto i prostor pod neposrednim ili posrednim nadzorom poslodavca na kojem se radnici moraju nalaziti ili do kojega moraju dolaziti tijekom rada

Pojmovi: projektant, glavni projektant, inženjer gradilišta i glavni inženjer gradilišta definirani su posebnim propisima.

Investitor je obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. Investitor mora imenovati koordinatora(e) posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova.

Osoba imenovana za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I – mora imati najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaures) inženjer, položeni stručni ispit propisan posebnim propisom te položen stručni ispit za koordinatora zaštite na radu. Ako pravna osoba obavlja poslove koordinatora I tada zaposlenik pravne osobe koji obavlja te poslove mora ispunjavati gore navedene uvjete. Projektant odnosno glavni projektant može biti ujedno koordinator i ukoliko ispunjava uvjete.

Osoba imenovana za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II – mora imati najmanje završen stručni studij tehničkog smjera sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaures) inženjer, položeni stručni ispit propisan posebnim propisom te stručni ispit za koordinatora zaštite na radu, ili najmanje završen preddiplomski sveučilišni stručni studij smjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu sa stečenim akademskim nazivom sveučilišni prvostupnik (baccalaures) inženjer, položeni stručni ispit stručnjaka zaštite na radu te stručni ispit za koordinatora zaštite na radu. Ako pravna osoba obavlja poslove koordinatora II tada zaposlenik pravne osobe koji obavlja te poslove mora ispunjavati gore navedene uvjete. Inženjer odnosno glavni inženjer gradilišta može ujedno biti i koordinator II ukoliko ispunjava uvjete.

Investitor je dužan poštivati načela zaštite na radu, propisana Zakonom o zaštiti na radu, a posebice kada se:

 • odlučuje o oblikovnim, tehničkim i/ili organizacijskim aspektima kako bi se nesmetano planirale različite aktivnosti ili faze rada koje se trebaju izvoditi istovremeno ili u slijedu
 • procjenjuje potrebno vrijeme za dovršenje takvih radova ili faza rada uzimajući u obzir plan izvođenja radova te dokumentaciju

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I – dužan je:

 • koordinirati primjenu načela zaštite na radu
 • izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu. Plan izvođenja radova mora sadržavati i posebne mjere ako poslovi na gradilištu spadaju u opasne radove
 • izraditi dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II – dužan je:

1. Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:

 • kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada
 • kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu

2. Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:

 • dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu
 • izvode radove u skladu s planom izvođenja radova

3. Izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.

4. Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.

5. Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.

6. Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište

Imenovanje koordinatora za zaštitu na radu za izvršenje obveza ne oslobađa investitora od odgovornosti za provedbu zaštite na radu na gradilištu. Obveze koordinatora ne oslobađaju odgovornosti izvođače i druge osobe na gradilištu njihovih obveza propisanih odredbama Zakona o zaštiti na radu. Investitor ne može svoje obveze prenijeti na izvođača/izvođače radova.

Pri izvođenju radova na gradilištu je potrebno uvažavati i primjenjivati načela Zakona o zaštiti na radu i to osobito:

 • za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu
 • izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu
 • uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima
 • tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika
 • razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih ma­terijala, posebice kada se radi o opasnim materijalima i tvarima
 • uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali
 • skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala
 • usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu
 • suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu
 • uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište

Izvođači i druge osobe na gradilištu su obvezni radi osiguranja zaštite na radu na gradilištu:

 • uvažavati upute glavnog inženjera gradilišta i/ili koordinatora za zaštitu na radu

Izvođač je dužan radnicima i/ili njihovim predstavnicima dati sve potrebne obavijesti o zaštiti na radu na gradilištu i rizicima za sigurnost i zdravlje pri pojedinim radovima. Obavijesti moraju biti razumljive radnicima. Izvođač je dužan radnike ili njihove predstavnike izvještavati o svim mjerama, koje je poduzeo ili namjerava poduzeti u svezi zaštite na radu na gradilištu. Izvođač je dužan savjetovati se s radnicima i/ili njihovim predstavnicima o svim poslovima u vezi zaštite na radu na gradilištu. Izvođač je dužan savjetovanje provoditi redovito i u određenim rokovima. Savjetovanje s radnicima ili njihovim s predstavnicima mora omogućiti radnicima i/ili njihovim predstavnicima ravnopravno sudjelovanje.