Obveza osnivanja odbora za zaštitu na radu

Što je uopće odbor za zaštitu na radu?

Odbor za zaštitu na radu je savjetodavo tijelo poslodavca za unaprjeđivanje zaštite na radu. Poslodavci koji zapošljavaju 50 ili više radnika obvezni su ga osnovati na temelju čl. 34. Zakona o zaštiti na radu. Poslodavac o osnivanju odbora tj. imenovanju članova, donosi pisanu odluku.

Odbor se sastaje najmanje jednom u šest mjeseci, a po održanoj sjednici je na temelju Zakona potrebno sastaviti zapisnik.
Iznimno, u slučaju smrtne, teže ozljede na mjestu rada, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti ili nalaza nadležnog inspektora kojim je utvrđen nedostatak u provedbi zaštite na radu poslodavac je obvezan sazvati sjednicu odbora u roku od dva radna dana od nastanka takvog događaja.

O takvoj sjednici poslodavac je dužan obavijestiti nadležnog inspektora, koji može nazočiti sjednici.

Ako poslodavac sjednicu odbora ne sazove u propisanim rokovima, sjednicu ima pravo sazvati povjerenik radnika za zaštitu na radu (ili koordinator povjerenika), odnosno radničko vijeće ili sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća.

Odbor čine:

 • poslodavac ili njegov ovlaštenik za zaštitu na radu (“kao predsjednik odbora”)
 • stručnjak koji obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca
 • povjerenik radnika za zaštitu na radu (ili njihov koordinator, ako je kod poslodavca izabrano više povjerenika) te
 • odabrani dr. specijalist medicine rada.

Napomena: radi rješavanja specifičnih problema zaštite na radu, poslodavac će u rad odbora uključiti stručnjake za pojedina područja.

– odluka o osnivanju odbora za zaštitu na radu – primjer (slika br. 1)

Koja je uloga odbora za zaštitu na radu?

Kao savjetodavno tijelo odbor ima važnu ulogu u unaprjeđivanju zaštite na radu kod poslodavca. Kvalitetnim radom može biti pokretač aktivnosti koje bi za cilj imale sigurnije uvjete na mjestima rada.

S ciljem stalnog unaprjeđivanja zaštite na radu, odbor planira i nadzire:

 • primjenu pravila zaštite na radu kod poslodavca
 • organizaciju obavljanja poslova zaštite na radu
 • obavješćivanje i osposobljavanje u vezi sa zaštitom na radu
 • prevenciju rizika na radu i u vezi s radom te njezine učinke na zdravlje i sigurnost radnika.

Poslovi odbora mogu se proširiti kolektivnim ugovorom i sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca.

Jesu li propisane kazne ako se odbor ne osnuje ili ako se sjednice odbora ne održavaju redovito?

Ako poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika:

 • ne osnuje odbor za zaštitu na radu ili
 • ne organizira sastajanje odbora (sjednicu) najmanje jednom u šest mjeseci ili
 • u slučaju smrtne ozljede ne sazove sjednicu odbora u roku od dva radna dana od nastanka takve ozljede, kaznit će se na temelju Zakona

– iznosom od 10.000,00 kuna (poslodavac pravna osoba) + 3.000,00 kuna (odgovorna osoba u pravnoj osobi)
– iznosom od 3.000,00 kuna (poslodavac fizička osoba).

U slučaju ponavljanja prekršaja poslodavac će se kazniti novčanom kaznom u dvostrukom iznosu.

Napomena: za konkretne prekršaje se u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu može izreći novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja poslodavcu pravnoj osobi u iznosu od 1.900,00 kuna te poslodavcu fizičkoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu od 1.500,00 kuna.