Procjena rizika – kako je izraditi?

Što je procjena rizika?

Procjena rizika je temeljni dokument u zaštiti na radu. Podrazumijeva postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Tko je sve obvezan imati procjenu?

Svi su poslodavci na temelju članka 18. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 086/2018) obvezni imati izrađenu procjenu rizika koja mora biti dostupna radnicima na mjestu rada.

Zašto je za poslodavca važno imati kvalitetnu procjenu rizika?

Zato što ista mora odgovarati postojećim rizicima koji se mogu javljati pri obavljanju poslova za poslodavca, a poslodavac je na temelju tog dokumenta obvezan provoditi mjere te poduzimati aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima.

Kako se procjena izrađuje? Je li način njene izrade negdje propisan?

Procjenu rizika je potrebno izraditi u skladu s Pravilnikom o izradi procjene rizika („Narodne novine“, br. 112/2014 i 129/2019) kojim se propisuju uvjeti, način i metoda izrade, obvezni sadržaji, podaci na kojima se procjena temelji kao i klasifikacija opasnosti, štetnosti i napora koje se potrebno pridržavati pri procjenjivanju.

Uz to, važno je sljedeće:

 • poslodavac je obvezan na mjestu rada čuvati procjenu rizika u pisanom ili elektroničkom obliku za sve poslove koji se na tom mjestu rada obavljaju
 • procjena u svakom trenutku mora odgovarati postojećim rizicima
 • procjena mora biti dostupna radnicima na mjestu rada (obavijest poslodavca o dostupnosti procjene rizika – primjer)
 • radnici i njihovi predstavnici moraju biti aktivno uključeni u postupak izrade procjene
 • u procjenjivanju rizika obvezno sudjeluju i ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu te stručnjaci za zaštitu na radu, a poslodavac po potrebi u izradu može uključiti i stručnjake iz pojedinih područja
 • o procjeni te njenim izmjenama i dopunama na svojim sjednicama raspravlja odbor za zaštitu na radu koji procjenu prihvaća ili predlaže ispravke te u tom smislu daje primjedbe i prijedloge (odnosi se na poslodavce koji imaju obvezu osnivanja odbora)
 • procjenjivanje rizika se provodi u skladu s „Matricom procjene rizika“ iz Pravilnika, prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica) pri čemu se rizik procjenjuje kao mali, srednji ili veliki.

Od čega se postupak procjenjivanja rizika sastoji?

U skladu s navedenim Pravilnikom, postupak procjenjivanja se sastoji od:

1) prikupljanja podataka na mjestu rada, što uključuje:

 • poslove koji se obavljaju na mjestu rada
 • broj radnika koji obavljaju iste poslove
 • mjesta rada gdje se poslovi obavljaju
 • uređenje mjesta rada
 • popis radne opreme
 • popis izvora fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti i
 • organizaciju rada i raspored radnog vremena.

– primjer popunjenog obrasca za prikupljanje podataka na mjestima rada: prvi dio (Slika br. 1)

– primjer popunjenog obrasca za prikupljanje podataka na mjestima rada: nastavak (Slika br. 2)

2) analize i procjene prikupljenih podataka, što uključuje:

 • utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora
 • procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora
 • utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti odnosno napora

3) plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora, koji mora sadržavati:

 • rokove
 • ovlaštenike odgovorne za provedbu mjera te
 • način kontrole nad provedbom mjera

– primjer plana mjera u odnosu na primjenu osnovnih pravila zaštite na radu (slika br. 3)

– primjer plana mjera u odnosu na primjenu posebnih pravila zaštite na radu (slika br. 4)

4) dokumentiranja procjene rizika.

Obvezni prilozi uz procjenu rizika su:

 1.   sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti, kemikalija, odnosno bioloških agensa koji se koriste
 2.   popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova
 3.   popis osobne zaštitne opreme za poslove kod kojih se mora upotrebljavati
 4.   popis potrebnih ispitivanja
 5.   popis poslova s posebnim uvjetima rada.

Tko uopće može izrađivati procjenu rizika?

Procjenu rizika za vlastite potrebe može izrađivati sam poslodavac ili za njenu izradu može angažirati ovlaštenu osobu (“ovlaštenu tvrtku”). Pritom je važno, neovisno o izrađivaču, da navedeni dokument mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima i naporima pri obavljanju poslova te da mora biti dostupan radnicima na mjestu rada.

Ima li poslodavac odgovornost za procjenu rizika i u slučaju kada njenu izradu povjeri ovlaštenoj tvrtki za zaštitu na radu?

Da, ima. Iako poslodavci najčešće izradu ovog dokumenta povjeravaju ovlaštenim subjektima na tržištu, nije rijedak slučaj da isporučeni dokumenti budu nepotpuni ili manjkave kvalitete. Stoga, imajte u vidu činjenicu da ste kao poslodavac isključivo vi odgovorni čak i u slučaju ako ste angažirali partnera – profesionalca koji je obavio loš posao i isporučio vam nekvalitetnu procjenu rizika.

Kako nam vi možete pomoći?

Najprije vam savjetujemo da obveze oko izrade ovog dokumenta shvatite ozbiljno. Ako kao poslodavac imate nekvalitetnu procjenu rizika, izvjesno je da će i ostale aktivnosti koje se naslanjaju na takvu procjenu kod vas biti dvojbene kvalitete.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih za ovu temu ili ste zainteresirani za izradu kvalitetne procjene rizika koja vam je potrebna, slobodno nam se javite!