Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu – najvažnije

Uvod

Svi su poslodavci u našoj zemlji prema Zakonu o zaštiti na radu (“Narodne novine, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) obvezni organizirati i provoditi zaštitu na radu. Na temelju članka 23. istog Zakona poslodavac ima mogućnost provođenje zaštite na radu prenijeti na svojeg ovlaštenika. Ako ga imenuje, ovlaštenik za zaštitu na radu postaje važna uloga u sustavu zaštite na radu kod poslodavca.

Tko je ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu?

Ovlaštenik je osoba koju poslodavac pisanim putem ovlašćuje za provođenje zaštite na radu u okviru njegova djelokruga rada.

Ako ga za to odredi tj. imenuje poslodavac je ovlaštenika obvezan osposobiti i osigurati mu uvjete za rad. Pritom ga ne smije staviti u nepovoljniji položaj zbog poduzimanja aktivnosti za koje ga je odredio.

Valja razlikovati pojmove “ovlaštenik” i “povjerenik” jer je riječ o različitim ulogama unutar sustava zaštite na radu

Je li poslodavac prema Zakonu obvezan imenovati ovlaštenika za zaštitu na radu?

Ne, nije. Poslodavac nema obvezu već ima mogućnost imenovati svojeg ovlaštenika za zaštitu na radu. Stoga, sam će donijeti odluku o tome hoće li to i učiniti.

Priroda tehnološkog procesa, broj zaposlenih, rad na više lokacija, rad u smjenama ili način organizacije u tom dijelu, neki su od razloga koji će poslodavca potaknuti na imenovanje svojeg ovlaštenika za zaštitu na radu.

Ovlaštenik za zaštitu na radu u okviru svog djelokruga rada ima važnu ulogu u provođenju zaštite na radu kod poslodavca

Na koji način poslodavac imenuje svojeg ovlaštenika za zaštitu na radu ako se na to odluči?

Prenošenje zaštite na radu na ovlaštenika u okviru njegova djelokruga rada poslodavac obvezno mora napraviti u pisanom obliku. Konkretno se misli da poslodavac mora donijeti nekakav dokument; interni akt; imenovanje, odluku ili slično. Tim bi se dokumentom – “imenovanom ovlašteniku” dalo na znanje za što ga je poslodavac odredio te koje su njegove odgovornosti u tom smislu.

Poslovi ovlaštenika za zaštiti na radu mogu biti navedeni i u ugovoru o radu između poslodavca i radnika.

– primjer odluke o imenovanju ovlaštenika za provođenje zaštite na radu

Zašto je u smislu uloge ovlaštenika važan djelokrug njihova rada?

Još jednom valja ponoviti da poslodavac na temelju članka 23. Zakona o zaštiti na radu ima mogućnost provođenje zaštite na radu prenijeti na svojeg ovlaštenika u okviru njegova djelokruga rada.

Da bi ovlaštenik poslodavca uopće mogao kvalitetno brinuti o zaštiti na radu u svojem djelokrugu rada, jasno je da ga najprije mora dobro poznavati. To znači da mora dobro poznavati dio radnog procesa u kojem sudjeluje, kao i zahtjeve koji se pritom odnose na sigurno obavljanje poslova.

Djelokrug rada ovlaštenika – primjer

Kao primjer ćemo navesti situaciju kod poslodavca koji se bavi proizodnjom i prodajom određenog proizvoda. Vjerojatno je da će se radni proces kod takvog poslodavca sastojati od više organizacijskih jedinica poput uredsko-administrativnog dijela (upravni poslovi, prodaja, administracija itd.), dijela vezanog za proizvodnju, dijela vezanog za distribuciju proizvoda itd.

Spomenuti poslodavac bi tako za svojeg ovlaštenika u proizvodnji trebao odabrati isključivo osobu iz tog djelokruga, dok bi potpuno pogrešno za ovlaštenika u proizvodnji bilo imenovati primjerice osobu iz uredsko-administrativnog dijela poslovanja. Razlog je jasan – osoba iz potpuno druge organizacijske jedinice ne može kvalitetno poznavati djelokrug u kojem aktivno ne radi, pa tako ne može biti određena za provođenje zaštite na radu u tom djelokrugu.

Obveze (poslovi) ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu

Ako poslodavac zaštitu na radu u određenom djelokrugu provodi djelovanjem ovlaštenika, obvezan ga je ovlastiti za to, da:

 • radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način ne dopusti rad bez nadzora osposobljenog radnika
 • radniku za kojeg nije na propisani način utvrđeno da ispunjava tražene uvjete, ne dopusti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, odnosno da radniku koji više ne ispunjava tražene uvjete zabrani da nastavi obavljati poslove s posebnim uvjetima rada
 • posebno osjetljivim skupinama radnika ne dozvoli da obavljaju poslove koji bi mogli na njih štetno utjecati
 • isključi iz uporabe radnu opremu koja nije ispravna odnosno sigurna, kao i osobnu zaštitnu opremu na kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje radnika
 • u suradnji sa stručnjakom za zaštitu na radu osigura evidentiranje svake nezgode i ozljede na radu te svakog slučaja postupanja radnika po pitanju činjenica za koje radnik smatra da predstavlja neposredni rizik za sigurnost i zdravlje, kao i o svakom drugom nedostatku u sustavu zaštite na radu
 • nadzire da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija i bioloških štetnosti te da koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu
 • radniku zabrani rad ako ga obavlja suprotno prethodno navedenom
 • osigura potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje, za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu
 • osigura da se u vrijeme rada ne piju alkoholna pića te da se ne uzimaju druga sredstva ovisnosti, odnosno da zabrani rad radnicima koji su na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti i da ih udalji s mjesta rada.

Prava ovlaštenika za zaštitu na radu

Poslodavac je obvezan ovlašteniku za zaštitu na radu osigurati uvjete za rad te ga ne smije staviti u nepovoljniji položaj zbog poduzimanja aktivnosti u zaštiti na radu.

Pod uvjetima za rad podrazumijevaju se samostalnost ovlaštenika u donošenju i provođenju odluka te samostalnost u raspolaganju sredstvima koja mu je poslodavac obvezan osigurati.

Uloga ovlaštenika u izradi procjene rizika

Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu imaju važnu ulogu u izradi temeljnog dokumentu u zaštiti na radu – procjeni rizika.

Procjenu rizika za vlastite potrebe može izrađivati sam poslodavac ili može angažirati ovlaštenu osobu za njezinu izradu. Ono što je važno, neovisno o izrađivaču jest to da navedeni dokument mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima i naporima prilikom obavljanja poslova te mora biti dostupan radnicima na mjestu rada.

Ukratko, procjena uvijek treba biti aktualna i treba oslikavati postojeće stanje po pitanju zaštite na radu kod poslodavca.

Ovlaštenik za zaštitu na radu obvezno sudjeluje u izradi procjene u svojem djelokrugu, uz iskazivanje svojih stavova po pitanju svega što u njegovu djelokrugu rada (ali i šire) može utjecati na pojavu i utvrđivanje rizika.

Kroz procjenu rizika kod poslodavca će se analizirati svi bitni elementi kao što su vrste poslova i njihova priroda, sredstva rada koja se koriste pri radu, radni okoliš, uređenje mjesta rada, organizacija radnog procesa i dr.

Po obavljenoj analizi će proizaći i potrebne mjere za otklanjanje eventualno utvrđenih nedostataka i druge potrebne aktivnosti, sve s ciljem povećanja razine sigurnosti na radu.

Ovlaštenici za zaštitu na radu će u procjeni rizika biti određeni odnosno navedeni kao osobe odgovorne za provođenje pojedinih korektivnih mjera. U tom smislu je važno postupati uistinu odgovorno kako bi se takvim djelovanjem i drugim potrebnim aktivnostima rizici spriječili u potpunosti ili barem smanjili, samim tim i vjerojatnost nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti ili bolesti u vezi s radom.

Uloga ovlaštenika u provođenju osposobljavanja za rad na siguran način

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način sastoji se od propisanog teorijskog dijela te praćenja sigurnog načina rada radnika i ocjene praktične osposobljenosti na mjestu rada.

Nakon obavljenog teorijskog dijela osposobljavanja, upravo je ovlaštenik za zaštitu na radu (“neposredni ovlaštenik radnika”) osoba koja provodi praćenje sigurnog načina rada i ocjenu praktične osposobljenosti radnika na mjestu rada. Neposrednim ovlaštenikom radnika smatra se onaj ovlaštenik poslodavca u čiji djelokrug rada spadaju poslovi za koje se radnik osposobljava.

Ako Vas je poslodavac odredio za svojeg ovlaštenika, imajte na umu…

Ranije pobrojane poslove ovlaštenika za zaštitu na radu obavljajte odgovorno, imajući u vidu da bi i eventualni propusti s vaše strane mogli pridonijeti nastanku neželjenog događaja ili njegove štetne posljedice.

Kao ovlaštenik poslodavca u sustavu zaštite na radu kod poslodavca imate važnu ulogu ali i odgovornost, pa to shvatite ozbiljno

Imajući u vidu sve vaše zadatke (kao ovlaštenika poslodavca u dijelu zaštite na radu) proizlazi da ćete biti obvezni obavljati aktivnosti vezane za provođenje zaštite na radu i njezino kvalitetnije funkcioniranje u vašem djelokrugu rada.

Ukratko, brinite o svemu što može predstavljati neposredan rizik za sigurnost i/ili zdravlje radnika kao i o svakom drugom nedostatku u sustavu zaštite na radu, neovisno o tome je li navedeno uvjetovano organizacijom rada, uvjetima na mjestu rada ili postupanjem samog radnika.

Imajte na umu da ste kao ovlaštenik zajedno s poslodavcem suodgovorni za provođenju aktivnosti vezanih za zaštitu na radu

Štoviše, u svojem djelokrugu imate neposrednu odgovornost pa će stanje po pitanju sigurnosti (na mjestima rada u “vašem djelokrugu”) ovisiti u mnogome upravo o vama i vašoj spremnosti ranije pobrojane poslove ovlaštenika obavljati kvalitetno i odgovorno.

Ako vas je poslodavac odredio za ovlaštenika, dužan vam je za provođenje zaštite na radu osigurati potrebna sredstva te samostalnost u njihovu raspolaganju

Praktičan savjet ovlaštenicima za zaštitu na radu!

Neovisno o tome ispunjava li vaš poslodavac svoje obveze, vi brinite o onome za što ste vi odgovorni. Djelujte u skladu s pravilima struke, zaštitom na radu i danim ovlaštenjima.

Pisanim putem informirajte poslodavca o problematici u dijelu zaštite na radu. O aktivnostima za koje smatrate da ih je potrebno provesti također. Za slučaj nekakvog neželjenog događaja na koji niste mogli utjecati zbog nedostatka potrebnih sredstava, ta će vam komunikacija biti od pomoći.

 • Poseban napor uložite kako biste u svom djelokrugu osigurali da poslove samostalno obavljaju isključivo zdravi radnici. Samostalan rad dozvolite samo radnicima koji udovoljavaju svim propisanim uvjetima i koji su osposobljeni za rad na siguran način.
 • Inzistirajte da svi radnici u vašem djelokrugu obvezno sudjeluju u kvalitetnom osposobljavanju za rad na siguran način.
 • Ocjenu praktične osposobljenosti na mjestu rada (za radnike iz Vašeg djelokruga) obavite isključivo nakon što ste uistinu proveli praćenje sigurnog načina rada na propisan način.
 • Osigurajte da svi radnici u vašem djelokrugu rade u skladu s pravilima zaštite na radu i danim uputama. Obvezno osigurajte i da se propisana osobna zaštitna oprema uvijek koristi.
 • Iz uporabe obvezno isključite svu radnu opremu koja nije ispravna (odnosno sigurna). Isključite i osobnu zaštitnu opremu na kojoj su nastale promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost radnika koji ih koriste.

Naposljetku, imajte na umu da ranije spomenute poslove ovlaštenika poslodavac može proširiti ako za tim postoji potreba. Neovisno o tome, u obavljanju aktivnosti surađujte s ostalim dionicima u sustavu zaštite na radu.

Kvalitetna suradnja će uz promišljanje o važnosti sigurnog rada uroditi plodom i donijeti željene rezultate.