Rad koordinatora (II) za zaštitu na radu tijekom građenja

Prvi posao koordinatora II, za vrijeme građenja, jest uspoređivanje plana izvođenja radova (dobivenog od koordinatora I) s ugovorima za izvođenje radova, te obavljanje usklađivanja u onim sadržajima u kojima nisu usklađeni sa spomenutim ugovorima.

Ako investitor to već nije učinio, tada ga koordinator II mora upozoriti na obvezu prijavljivanja gradilišta prema Zakonu o gradnji, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o građevinskoj inspekciji (“Narodne novine”, br. 153/2013) te prema Zakonu o zaštiti na radu (“Narodne novine”, 071/2014, 118/2014, 154/2014). Za uspješno usklađivanje (koordinaciju) sigurnosti i zaštite zdravlja na gradilištu, posebno je važno uspostaviti usku suradnju koordinatora s nadzornim inženjerima i voditeljima radova na gradilištu. Da bi izbjegli nesuglasice, investitor bi trebao ugovorima obvezati sve sudionike u gradnji na suradnju s koordinatorom, ugovoriti osnovne oblike suradnje i načine rješavanja sporova.

Koordinator za zaštitu na radu, na gradilištu mora pokrenuti izradu planova izvođe­nja radova svih izvođača na gradilištu i skrbiti o pravovremenom međusob­nom usklađivanju. Plan izvođenja radova koji je izradio koordinator I, može se smatrati planom izvođenja radova investitora i glavnog izvođača, a planovi drugih izvođača moraju biti s njim usklađeni. Planovi izvođenja radova pojedinih izvođača radova odnose se samo na period njihove nazočnosti na gradilištu.

Isto tako, obveza koordinatora je da uspostavi planirani režim ulaženja u prostor gradilišta, te napuštanja gradilišta od strane osoba i stvari. Isti ne smije dopustiti ulazak osoba prema kojima nisu poduzete odgovarajuće propisane mjere zaštite, ovisno o tome radi li se o radnicima gradilišta, novim radnicima na gradilištu, radnicima poslodavaca koji ne obavljaju radove na gradilištu ili drugim osobama. 0 tome treba ustrojiti i odgovarajuću evidenciju.

Predmet prvih provjera od strane koordinatora, treba biti propisana dokumen­tacija koju mora posjedovati svaki izvođač već kada dolazi na gradilište, a pro­vjera se treba odnositi na to ima li dokumentaciju i je li ona u skladu s propisi­ma. Uz dokumentaciju propisanu odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji koju provjerava i nadzorni inženjer, posebno je obveza koordinatora II, provjeriti dokumentaciju propisanu odredbama Zakona o zaštiti na radu i to:

1. dokaze o osposobljenosti radnika za rad na siguran način

2. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada za radnike nazočne na radilištu

3. dokaze o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima koje koriste

4. prijavu gradilišta

5. planove izvođenja radova

6. evidencije poslodavaca i radnika na gradilištu

7. knjige nadzora

8. popise radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći

9. ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova (o instalacijama, dizalicama, skelama  i sl.)

10.dokumentaciju prema odredbama drugih propisa (o gradnji, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i drugo)

Da bi izvršavao navedene obveze, koordinator mora biti nazočan na gradili­štu cijelo vrijeme za koje radove izvode radnici dva ili više poslodavaca. Za to vri­jeme mora nadzirati obavljaju li se poslovi u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja i planovima izvođenja radova, te poduzimati mjere za primjenu propisa u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu i poštivanje planova izvođenja radova. Uz to mora pratiti realizaciju i odstupanja od planova izvođenja radova, procjenjivati kako će odstupanja od planova utjecati na rokove na gradi­lištu i primjenu pravila zaštite na radu, te pravovremeno poduzimati potrebne mjere sigurnosti i zaštite zdravlja, poduzimati aktivnosti za usklađivanje planova izvođača i druge dokumentacije s novonastalim stanjem na gradilištu.

Koordinator II, mora ostvariti tijesnu suradnju, prije svega s predstavnikom investitora, zatim sa drugim članovima stručnog tima investitora (ovlašteni nadzorni inženjeri i ovlašteni predstavnik glavnog izvođača, odnosno glavni inženjer na gradilištu). Kako smo već prije naveli investitor bi trebao, već pri ugo­varanju poslova sa sudionicima građenja, skrbiti da osigura svakome od njih odgovarajući utjecaj na gradilištu.