Poslovi s posebnim uvjetima rada (PUR) | obveze poslodavaca

Poslovi s posebnim uvjetima rada (koje definira Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada) su poslovi koje zbog sprječavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika (ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti vezanih uz rad i sl.) mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju i propisane posebne uvjete, ovisno o vrsti posla.

Na temelju članka 36. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom za takve poslove.

Poseban propis koji definira poslove s posebnim uvjetima rada kao i posebne uvjete u tom smislu je Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (“Narodne novine”, br. 005/1984).

Posebni uvjeti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, ovisno o vrsti posla, mogu sadržavati zahtjeve vezane za:

 • dob života (svi poslovi zahtijevaju određenu dob, najčešće radnik mora biti stariji od 18 godina)
 • spol (određene poslove ne mogu obavljati žene za vrijeme trudnoće i dojenja)
 • stručnu sposobnost (određeni poslovi zahtijevaju posebnu stručnu sposobnost: stručnu spremu odgovarajućeg stupnja obrazovanja ili posebnu stručnu osposobljenost)
 • zdravstveno stanje (svi poslovi zahtijevaju određenu provjeru zdravstvenog stanja kroz obavljanje liječničkih pregleda a rokovi za ponovnu provjeru ovise o vrsti posla)
 • psihičku sposobnost (određeni poslovi zahtijevaju i provjeru psihičke sposobnosti a rokovi za ponovnu provjeru ovise o vrsti posla).

Na temelju članka 3 – Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (“Narodne novine”, br. 005/1984), poslovi s posebnim uvjetima rada su:

 1. rukovanje i upravljanje strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti
 2. rukovanje i upravljanje samohodnim strojevima na mehanizirani pogon (kombajni, grejderi, utovarivači, bageri, buldožeri, strojevi za sabijanje tla i dr.)
 3. rukovanje uređajima na postrojenjima za dobivanje i preradu sirove nafte i plina
 4. rukovanje kotlovskim postrojenjima, kompresorskim stanicama i drugim energetskim postrojenjima, stanicama i posudama s komprimiranim plinovima
 5. upravljanje dizalicama na mehanizirani pogon
 6. poslovi signalista (vezivanje tereta, davanje upozorenja pri radu s dizalicama, usmjeravanje prometa, davanje upozorenja na opasnosti i dr.)
 7. rukovanje uređajima na postrojenjima za uskladištenje i preradu lako zapaljivih i eksplozivnih tekućina i plinova
 8. ronilački poslovi
 9. rukovanje uređajima za opskrbu zrakom radnika u rudnicima, kesonima i pri obavljanju ronilačkih poslova
 10. montaža, održavanje i ispitivanje električnih instalacija, uređaja i postrojenja napona iznad 250 V i napona 220 V s posebnim zahtjevima
 11. podizanje skela i postavljanje oplata i ograda pri izvođenju građevinskih radova
 12. izrada eksploziva i rukovanje eksplozivom
 13. punjenje i paljenje mina
 14. poslovi vatrogasaca
 15. čuvanje ljudi i imovine vatrenim oružjem
 16. poslovi koji tijekom pretežnog dijela punog radnog vremena zahtijevaju teško fizičko naprezanje (manipulacija teretom težim od 25 kg za muškarce ili 15 kg za žene) i poslovi koji se obavljaju u nefiziološkom ili prisilnom položaju tijela
 17. poslovi koji se izvode na visini višoj od 3 m ako se primjenom osnovnih pravila zaštite na radu ne može spriječiti opasnost od pada radnika s mjesta rada
 18. poslovi kod kojih je radnik tijekom pretežnog dijela punog radnog vremena izložen fizikalnim ili kemijskim štetnostima, i to: nepovoljnoj mikroklimi, buci, vibracijama i potresanjima, povišenom atmosferskom tlaku, ionizacijskom zračenju, neionizacijskom zračenju, nefibrinogenim prašinama, fibrinogenim prašinama, organskim prašinama, parama, dimovima ili prašinama olova, žive, kroma, nikla, mangana, arsena, fosfora, kiselinama ili lužinama, parama nafte i derivata nafte, halogenim derivatima ugljikovodika, vinilklorid monomeru, benzenu i homolozima, nitro i amino derivatima benzena, umjetnim smolama i plastičnim masama, pesticidima, umjetnim gnojivima i biološkim agensima
 19. poslovi koji su određeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada prema važećim odredbama posebnih propisa (npr. poslovi u željezničkom, zračnom i cestovnom prometu, zdravstvu, šumarstvu, građevinarstvu, industriji itd.).

Točke (od 1 do 19) navedene u članku 3. Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada (“Narodne novine”, br. 005/1984) označavaju pojedini posao – definiran kao posao s posebnim uvjetima rada.

Tako u članku 3.točka 1. označava “poslove rukovanja i upravljanja strojevima i uređajima na mehanizirani pogon na kojima se ne može primijeniti zaštita od mehaničkih opasnosti“ (npr. “rukovanje motornom lančanom pilom”, “rukovanje stolnom kružnom pilom” i sl.), točka 2. označava poslove „upravljanja i rukovanja samohodnim strojevima na mehanizirani pogon“ (npr. “rukovanje viličarom”) itd.

Na temelju članka 36. Zakona o zaštiti na radu (“Narodne novine”, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) poslodavac obvezno osobu s kojom namjerava sklopiti ugovor o radu za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, upućuje na pregled specijalistu medicine rada, uputnicom koja sadrži podatke o naravi ili vrsti poslova i drugim okolnostima od  utjecaja na ocjenu njezine sposobnosti za obavljanje tih poslova i mogućeg utjecaja štetnosti s mjesta rada na zdravlje radnika. Konkretno, riječ je o prethodnom zdravstvenom (liječničkom) pregledu koji se obavlja prije samog zapošljavanja.

Nadalje, na temelju istog članka Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan radnika koji obavlja poslove s posebnim uvjetima rada ponovno uputiti (odnosno periodički upućivati) na pregled prije isteka roka utvrđenog posebnim propisom tj. Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (“Narodne novine”, br. 005/1984). Ovdje je riječ o periodičnim zdravstvenim (liječničkim) pregledima koji se obavljaju periodično, za vrijeme obavljanja poslova s posebnim uvjetima rada kod poslodavca a prije isteka propisanih rokova (svake godine, svake dvije, tri ili četiri godine), ovisno o vrsti posla.

Uz prethodno navedeno pregledi također mogu biti i kontrolni i izvanredni.

Potrebno je naglasiti da poslodavac ne smije dozvoliti radniku obavljati poslove s posebnim uvjetima rada ukoliko ga ne uputi na pregled u rokovima u kojem je to bio obvezan učiniti ili ako radnik odbije pristupiti pregledu na koji ga je poslodavac uputio.

U nastavku poveznica na „Uputnicu“: tiskanica RA-1 koja se izdaje od strane poslodavca, a na temelju koje se obavlja zdravstveni (liječnički) pregled za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

Ukratko, kad je riječ o troškovima vezanim za zdravstvene (liječničke) preglede, na umu valja imati sljedeće:

 • ukoliko poslodavac osobu koju planira rasporediti na poslove s posebnim uvjetima rada uputi na pregled doktoru specijalstu medicine rada prije datuma prijave tj. zapošljavanja, troškove takvog pregleda snosi poslodavac, ali je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) na temelju zahtjeva (i dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev) obvezan poslodavcu refundirati navedeni iznos u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat, pod uvjetom da je poslodavac zaposlio radnika (odnosi se na prethodne zdravstvene preglede, prije zapošljavanja!)
 • ukoliko radnika poslodavac upućuje na pregled prije isteka važećih liječničkih svjedodžbi, onda troškove takvih pregleda izravno snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) (odnosi se na periodične zdravstvene preglede, u propisanim rokovima!).

U nastavku poveznica na dokument koji detaljnije pojašnjava proceduru oko troškova zdravstvenih pregleda: Uputa: Povrat troškova prethodnih pregleda poslodavcu.