Osposobljavanje radnika za rad na siguran način – kako ga obaviti?

Je li osposobljavanje obvezno i na koga se odnosi?

Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su na temelju članka 27. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način.

Radniku koji prethodno nije osposobljen poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova (članak 28. Zakona).

U kojim slučajevima je potrebno provoditi osposobljavanja?

Osposobljavanje radnika se u pravilu provodi prije samog početka rada, ili kasnije, zbog nekih od propisanih razloga u nastavku:

 • kod promjena u radnom postupku
 • kod uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene
 • kod uvođenja nove tehnologije
 • kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada
 • kod utvrđenog oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima i naporima.

Koja je svrha osposobljavanja radnika za rad na siguran način?

Svrha samog osposobljavanja je obavijestiti radnike o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na njihovu sigurnost i zdravlje (vezano za organizaciju rada, rizike, načine izvođenja radnih postupaka i drugo) te radnike osposobiti za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada, u skladu s procjenom rizika.

Kako se osposobljavanje provodi i koliko traje?

Osposobljavanje za rad na siguran način, kao i osposobljavanja ovlaštenika poslodavca i povjerenika radnika za zaštitu na radu je potrebno obaviti u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (“Narodne novine”, br. 142/2021).

Trajanje osposobljavanja za rad na siguran način nije propisano, ali ga je potrebno provesti na način koji će radniku potom omogućiti samostalno obavljanje poslova na siguran način.

Pritom valja imati na umu:

 • osposobljavanje radnika provodi se na temelju prethodno izrađenih procjene rizika i programa osposobljavanja 
 • osposobljavanje se sastoji od teorijskog dijela te praćenja sigurnog načina rada radnika i ocjene praktične osposobljenosti na mjestu rada
 • program osposobljavanja u teorijskom dijelu mora obuhvatiti upoznavanje radnika s općim načelima prevencije, s pravilima zaštite na radu u odnosu na izvore opasnosti, štetnosti i napora na poslovima za koje se radnik osposobljava te pravima i obvezama radnika na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
 • program osposobljavanja u teorijskom dijelu provodi stručnjak zaštite na radu, a program se može provoditi i na daljinu odgovarajućim on-line metodama
 • program osposobljavanja tijekom praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti na mjestu rada uključuje i raspoloživost te korištenje pisanih uputa za rad na siguran način kao i upute proizvođača radne opreme i opasnih kemikalija ako ih radnik koristi tijekom rada (osigurava ih poslodavac odnosno neposredni ovlaštenik radnika koji se osposobljava)
 • postupke praćenja sigurnog načina rada i ocjene praktične osposobljenosti radnika provode poslodavac ili neposredni ovlaštenik radnika, koji su prethodno osposobljeni u skladu s odredbama Pravilnika
 • poslodavci mogu (ako imaju zaposlenog stručnjaka zaštite na radu) sami izrađivati programe osposobljavanja i provoditi osposobljavanje ili izradu programa osposobljavanja i osposobljavanje mogu povjeriti osobi ovlaštenoj za osposobljavanje radnika (ovlaštene tvrtke i sl.)
 • osposobljavanje radnika je potrebno provoditi tijekom radnog vremena, isključivo o trošku poslodavca.

Zašto je toliko važno imati izrađen program osposobljavanja?

Program osposobljavanja često biva zanemaren pa čak i izostavljen iz dokumentacije iz područja zaštite na radu. Međutim, važnost programa osposobljavanja kao dokumenta koji je sastavni dio (obvezne) dokumentacije u dijelu zaštite na radu nipošto ne treba umanjivati!

Kvalitetnim programom osposobljavanja poslodavac dokazuje da su njegovi radnici osposobljeni u skladu s prethodno izrađenom procjenom rizika te kako su kroz teme navedene u programu doista upoznati s objektivnim opasnostima, štetnostima i naporima koje se mogu javiti prilikom obavljanja poslova, kao i mjerama za njihovo otklanjanje (ili barem smanjivanje na prihvatljivu razinu).

Nadalje, program osposobljavanja uz ostale potrebne elemente sadrži i popis uputa za rad na siguran način koje je poslodavac dužan izraditi te ih osigurati na mjestima rada, kako bi iste bile dostupne radnicima prilikom obavljanja poslova na koje su raspoređeni.

Kako se program izrađuje i tko je zadužen za njegovu izradu?

Program se izrađuje za sve poslove koji se obavljaju za poslodavca, odnosno za sve poslove za koje se provodi osposobljavanje. U pravilu ga izrađuje Stručnjak zaštite na radu zadužen za provođenje osposobljavanja, iako to nije nužno.

Kvalitetan program osposobljavanja za rad na siguran način se mora temeljiti na prethodno izrađenoj kvalitetnoj procjeni rizika, pri čemu je važno sljedeće:

 • program mora obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti i napore utvrđene procjenom rizika, kao i načine njihova otklanjanja
 • program osposobljavanja mora sadržavati popis pisanih uputa za siguran rad za sve poslove koje radnik obavlja te upute proizvođača radne opreme i opasnih kemikalija, ako se koriste tijekom rada.

Nastavno na sve navedeno, uzmimo za primjer izrađivanje programa za sigurno obavljanje poslova stomatologa u stomatološkoj ordinaciji.

Takav program bi svakako trebao obuhvatiti sve opasnosti, štetnosti i napore te mjere za njihovo otklanjanje, a trebao bi se sastojati od tema iz:

 • općeg dijela; Uvod u zaštitu na radu
 • posebnog dijela; Sigurno obavljanje poslova u ordinacijama dentalne medicine te
 • specifičnog dijela (naravno, ako radnik obavlja ove poslove); Siguran rad s uređajem za centrifugiranje krvi.

Test za „polaganje zaštite na radu“ – kako se izrađuje i koliko pitanja sadrži?

Ispitne materijale kojima se obavlja provjerava znanja u teorijskom dijelu osposobljavanja za rad na siguran način je potrebno izraditi na način da pitanja/odgovori obuhvaćaju teme navedene u programu osposobljavanja za pojedinu vrstu posla odnosno za posao za koji se  vrši provjera znanja.

Broj pitanja nije propisan te može ovisiti o sastavnicama pojedinog programa, kao i o temama koje se kroz ispitna pitanja želi obuhvatiti.

Na koji način se dokazuje da je radnik osposobljen za rad na siguran način?

Po završenom procesu osposobljavanja, kao dokaz o osposobljenosti izdaje se dokument „obrazac ZOS“ – Zapisnik o ocjeni osposobljenosti radnika za rad na siguran način. Riječ je o unificiranom obrascu, navedenom u Pravilniku o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

– zapisnik o ocjeni osposobljenosti za rad na siguran način (“ZOS”) (slika br. 1)

Smije li radnik obavljati poslove ako nije osposobljen za rad na siguran način?

Radnik ne smije samostalno obavljati poslove ako nije osposobljen za rad na siguran način.

Radniku koji nije osposobljen poslodavac je obvezan osigurati rad pod nadzorom donošenjem odluke o radu pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za predmetne poslove, ali najdulje do 60 dana, od dana zapošljavanja. Unutar navedenog razdoblja svakako bi se trebalo provesti osposobljavanje osobe za samostalno sigurno obavljanje poslova.

Naposljetku, imajte na umu da će proces kvalitetnog i cjelovitog osposobljavanja za rad na siguran način zahtijevati upoznavanje s temama iz kvalitetnog materijala za pripremu, njegova općeg i posebnog, moguće i specifičnog dijela (ovisno o vrsti posla za koji se osposobljavanje provodi).

Tako ćete se informirati između ostalog i o opasnostima, štetnostima i naporima tj. eventualnim rizicima koji se mogu javljati prilikom obavljanja poslova na koje ste raspoređeni, kao i o mjerama kojima takve rizike možete potpuno ukloniti ili ih barem smanjiti na najmanju moguću mjeru.

Znanja stečena u teorijskom dijelu osposobljavanja primijenite najprije u praktičnom dijelu osposobljavanja na mjestu rada, potom i u praksi, kako biste svoje mjesto rada svakodnevno činili sigurnim.