Kemijsko ime: n-butan
Sinonimi: metiletilmetan, butan
Kemijska grupa: alkani (zasićeni alifatski ugljikovodici)
Kemijska formula: C4H10
CAS broj: 106-97-8

Fizičko-kemijska svojstva:
Fizički oblik: bezbojni plin
Miris: poput zemnog plina
Molna masa: 58,12
Talište: -138,6 °C
Vrelište: -0,6 °C
Gustoća: 0,599 (0 °C)
Gustoća para: 2,046
Topivost u vodi: netopiv
Sastav: sadrži male količine izo-butana, izo-pentana, n-pentana, propana i 2-butena.

Primjena:
Upotrebljava se kao gorivo u domaćinstvu, za organske sinteze, za proizvodnju sintetske gume, etilena, otapala i visoko oktanskog benzina.

Opasnost za zdravlje:
Stupanj škodljivosti: 1
GVI: 600 ppm; 1450 mg/m3 (F+ )
KGVI: 750 ppm, 1810 mg/m3
IDLH: 2000 ppm

Butan je inertni zagušljivac. Visoke koncentracije mogu djelovati kao blagi narkotik (iznad 18%). Udisanje 10000 ppm (1 %) kroz 10 minuta izaziva pospanost. Miris butana se može osjetiti tek u koncentracijama mnogo većim od GVI.. Tekući butan u dodiru s kožom može stvoriti ozebline.

Opasnost od požara:
Stupanj zapaljivosti: 4
Plamište: -60 °C
Temperatura samozapaljenja: 287 °C
Granice eksplozivnosti: 1,8-8,4 vol.%
Butan je vrlo lako zapaljiv plin i stvara zapaljive, eksplozivne smjese sa zrakom.

Stabilnost:
Stupanj reaktivnosti: 0
Sredstva za gašenje požara u kojem gori butan: raspršena voda, ugljični dioksid, kemijski prašci ili pjena.

Osobna zaštitna sredstva:
Pri radu s tekućim butanom treba zaštititi oči i lice štitnikom, ruke zaštitnim rukavicama (i zaštita od niske temperature), tijelo zaštitnom pregačom (ili odijelom), a noge najbolje zaštitnom obućom (preko cipela). Najsigurnija zaštita dišnih organa je izolacijski aparat s odvojenim dovodom čistog zraka.

Prva pomoć:
Pri trovanju udisanjem butana pruža se prva pomoć ovisno o stanju unesrećenog: ako je disanje prestalo, daje se umjetno disanje. Kod svih ozbiljnih trovanja i ozljeda kože tekućim butanom (gdje odmah treba isprati mjesto dodira), treba zatražiti liječničku pomoć.

Metode analize:
Za analitičko određivanje butana prikladni su prenosivi instrumenti: infracrveni fotometar, plinski kromatograf, kulometrijski analizator i si. Za točne analize preporučaju se klasične metode plinske kromatografije (NIOSH metoda S93: NIOSH Manual of Analytical Methods, 2nd ed. Vol. 2.). Preporučljivo je pri sumnji na visoke koncentracije butana odrediti sadržaj kisika (u atmosferi zatvorenih radnih prostora).

 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu