Stručni članci o zaštiti na radu

Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu – najvažnije

Uvod Svi su poslodavci u našoj zemlji u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ("Narodne novine, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) obvezni organizirati i provoditi zaštitu na radu. Na temelju članka 23. istog Zakona poslodavac ima mogućnost provođenje zaštite na radu prenijeti na svojeg ovlaštenika. Odmah na početku valja...

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način – kako ga obaviti?

Je li osposobljavanje obvezno i na koga se odnosi? Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su na temelju članka 27. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Radniku koji prethodno nije osposobljen...

Procjena rizika – kako je izraditi?

Što je procjena rizika? Kad govorimo o procjeni rizika, riječ je o postupku kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Poslodavci su na temelju...

Plan evakuacije i spašavanja - kako ga izraditi?

Na temelju čl. 55. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj potrebe, odrediti osobe koji će provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja te radnike upoznati s donesenim planom. Kvalitetan plan evakuacije i spašavanja...

Zaštita na radu | Zakon, obveze, kazne

Uvod u zaštitu na radu Zaštita na radu je u Republici Hrvatskoj ustavna kategorija. Uređuje se Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018, 096/2018) te podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona o zaštiti na radu. Riječ je o multidisciplinarnoj kategoriji koja predstavlja cijeli sustav pravila,...

Pravila zaštite na radu i opća načela prevencije

Hijerarhija zaštitnih mjera U nastavku je naveden redoslijed primjene pravila zaštite na radu prema djelotvornosti: Eliminacija/izbjegavanje rizika Zamjena neopasnim ili manje opasnim Izolacija procesa/tehničke mjere zaštite Korištenje osobnih zaštitnih sredstava i opreme. Sustav pravila zaštite na radu Pravila zaštite na radu su...

Sustav pravila zaštite na radu i opća načela prevencije

Pravila zaštite na radu su određeni načini i mjere zaštite kojima se otklanjaju ili umanjuju rizici i njihove štetne posljedice. Sustav pravila zaštite na radu Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila, a osobito: pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i...

Opasnosti, štetnosti i napori

Opasnosti su svi uvjeti na radu i u vezi s radom, koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika. Štetnosti su kemijske, biološke i fizikalne štetnosti, koje mogu uzrokovati oštećenje zdravlja radnika i drugih osoba koje su im izložene. Napori su statodinamički, psihofiziološki, napori vida i napori govora, koji mogu uzrokovati...

Obveze i prava radnika

Radnici imaju obvezu: osposobljavanja za rad na siguran način rada dužnom pažnjom i suradnje. Obveza osposobljavanja za rad na siguran način Radnik je obvezan osposobljavati se za rad na siguran način kada ga na osposobljavanje uputi poslodavac. Obveza rada dužnom pažnjom Radnik je obvezan i odgovoran obavljati poslove dužnom...

Poslovi s posebnim uvjetima rada (PUR) | obveze poslodavaca

Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi koje zbog sprječavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika (ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti vezanih uz rad i sl.) mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju i propisane posebne uvjete, ovisno o vrsti posla. Na temelju...

Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti

Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada (čl. 58. Zakona o zaštiti na radu)! Poslodavac je obvezan provoditi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama, a osobito: obavješćivati radnika o štetnosti...

Zaštita nepušača na radu

Poslodavac je u skladu s odredbama čl. 57. Zakona o zaštiti na radu, obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima. U tom je smislu zabranjeno pušenje na mjestu/ima rada! Poslodavac pisanim putem donosi odluku tj. propisuje zabranu pušenja na mjestu/ima rada. To može propisati Pravilnikom ili pisanim putem donijeti...

Obveza osposobljavanja dovoljnog broja radnika za pružanje prve pomoći

Poslodavci su u skladu s odredbama čl. 56 Zakona o zaštiti na radu, obvezni organizirati odnosno osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu. U tom smislu proizlazi obveza osigurati nazočnost radnika osposobljenog za pružanje prve pomoći, i to:...

Evidencije, isprave i obavijesti

Poslodavci su obvezni voditi evidencije, čuvati isprave te davati obavijesti i podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima o zaštiti na radu (čl. 61. Zakona o zaštiti na radu). Poslodavac je obvezan voditi evidencije o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i nezgodama na radu. Poslodavac je obvezan obavijestiti...

Sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute

Poslodavci su obvezni na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu (čl. 53. Zakona o zaštiti na radu). Ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno  obavješćivanje radnika, potrebno je postaviti pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja; sredstava rada, opasnih...

Evakuacija i spašavanje

Obveza izrade Plana evakuacije i spašavanja Poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja te s istim upoznati sve radnike (čl. 55. Zakona o zaštiti na radu). Kvalitetan plan evakuacije i spašavanja zahtijeva izradu tekstualnog i grafičkog dijela, u kojima je potrebno navesti bitne elemente za...

Obveza izrade procjene rizika na radu

Poslodavci su na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti na radu obvezni procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika (i osoba na radu) tj. imati izrađenu procjenu rizika koja mora odgovarati postojećim rizicima prilikom obavljanja poslova, a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada. Procjena rizika je temeljni dokument iz područja...

Obveza osnivanja odbora za zaštitu na radu

Što je uopće odbor za zaštitu na radu? Odbor za zaštitu na radu je savjetodavo tijelo poslodavca za unaprjeđivanje zaštite na radu. Poslodavci koji zapošljavaju 50 ili više radnika obvezni su ga osnovati na temelju čl. 34. Zakona o zaštiti na radu. Poslodavac o osnivanju odbora tj. imenovanju članova, donosi pisanu...

Jod

Kemijsko ime: jod Sinonimi: elementarni jod Kemijska grupa: halogeni elementi Kemijska formula: I2 CAS broj: 7553-56-2 Fizičko-kemijska svojstva: Fizički oblik: kristali sivkasto-crne do ljubičaste boje metalnog sjaja Miris: karakterističan, iritirajući Molna masa: 253,8 Talište: 114 °C Vrelište: 184 °C Relativna gustoća: 4,93 Gustoća...

Butan

Kemijsko ime: n-butan Sinonimi: metiletilmetan, butan Kemijska grupa: alkani (zasićeni alifatski ugljikovodici) Kemijska formula: C4H10 CAS broj: 106-97-8 Fizičko-kemijska svojstva: Fizički oblik: bezbojni plin Miris: poput zemnog plina Molna masa: 58,12 Talište: -138,6 °C Vrelište: -0,6 °C Gustoća: 0,599 (0 °C) Gustoća para: 2,046...

Zaštita na radu | Obveze poslodavaca u RH

​ Napravite prvi korak u uspješnom provođenju zaštite na radu… Kvalitetno i brzo se informirajte o (svojim) obvezama koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018). Što je zaštita na radu? Ukratko, zaštita na radu predstavlja cijeli sustav pravila, mjera i...

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara

Pravilnik („Narodne Novine“, br. 008/2006) o hidrantskoj mreži za gašenje požara propisuje zahtjeve za hidrantske mreže za gašenje požara i slučajeve u kojima se za zaštitu od požara obvezatno primjenjuje hidrantska mreža za gašenje požara.   Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: hidrantska mreža za...

Nacionalna kampanja “STOP ozljedama na radu”

Zavod za unapređivanje  zaštite na radu pripremio je nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu“ čijom se organiziranom, širokom i dosljednom provedbom želi ostvariti značajno smanjenje broja ozljeda na radu u Republici Hrvatskoj i unaprijediti područje zaštite na radu, polazeći od opredjeljenja da su život, zdravlje i očuvanje...

Pariški klimatski sporazum stupa na snagu do kraja godine

Na Općoj skupštini UN-a u srijedu je 31 zemlja potvrdila da je ratificirala Pariški sporazum o klimatskim promjenama koji bi do kraja godine trebao stupiti na snagu. Sporazum od svih zemalja zahtijeva da osmisle planove koji će omogućiti da se povećanje temperature obuzda na ispod dva stupnja Celzija u odnosu na predindustrijsko razdoblje. Da...

Svjetska konferencija o divljim vrstama

Konferencija stranaka Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES) održat će se u Johannesburgu u Južnoj Africi od 24. rujna do 5. listopada. Na 17. Konferenciji stranaka CITES Konvencije sudjelovat će predstavnici 181 države svijeta te Europske unije. Hrvatsku će predstavljati delegacija...

Okrugli stol o mirenju u sporovima iz područja zaštite na radu

U organizaciji Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, u Zadru će se u petak 23. rujna održati okrugli stol na temu „Mirenje kao učinkovit model rješavanja radnih sporova iz područja zaštite na radu“. Usprkos brojnim mogućnostima, potrebama i prednostima, mirenje se još uvijek ne koristi u Hrvatskoj kao način življenja, razvoja...

U tijeku redoviti nadzor ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu

U okviru redovitih aktivnosti koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata Zavod za unapređivanje zaštite na radu provodi i nadzor nad radom ovlaštenih fizičkih i pravnih osoba kojima su temeljem podnijetih zahtijeva u upravnom postupku izdana rješenja o ovlaštenjima za obavljanje određenih poslova. Ovlaštenja...

Koordinator za zaštitu na radu - obveza imenovanja…

Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Narodne novine", br. 051/2008.), koji je prenesena Direktiva 92/57/EEC o primjeni minimalnih zahtjeva za sigurnost i zdravlje na privremenim i pokretnim gradilištima, propisano je angažiranje koordinatora (I i II) za zaštitu na radu. U tom smislu, investitor je obvezan...

Rad koordinatora (II) za zaštitu na radu tijekom građenja

Prvi posao koordinatora II, za vrijeme građenja, jest uspoređivanje plana izvođenja radova (dobivenog od koordinatora I) s ugovorima za izvođenje radova, te obavljanje usklađivanja u onim sadržajima u kojima nisu usklađeni sa spomenutim ugovorima. Ako investitor to već nije učinio, tada ga koordinator II mora upozoriti na obvezu...

Klase opasnih tvari

Podjela opasnih tvari definirana je ADR-om (Europskim sporazumom o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari), odnosno Zakonom o prijevozu opasnih tvari ("Narodne novine", 079/2007): Klasa 1 - eksplozivne tvari i predmeti; Eksplozivne tvari i predmeti punjeni eksplozivnim tvarima krute su i tekuće kemijske tvari koje imaju svojstvo da pod...

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu

Ovaj pravilnik ("Narodne novine", br. 155/2008) utvrđuje minimalne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja radnika pred rizicima po njihovo zdravlje i sigurnost, uključujući i sprječavanje takvih rizika koje proizlaze ili bi mogle proizaći iz izloženosti biološkim agensima pri radu. Ovaj pravilnik se ne primjenjuje za poslove, pri kojima su...

Izdržljivost u sportu

Izdržljivost je kondicijska sposobnost organizma da rad određenog intenziteta (trenažna ili natjecateljska opterećenja) održava što duže vrijeme bez smanjenja efikasnosti. S obzirom da je izdržljivost sposobnost što dužeg obavljanja rada određenog intenziteta, a da je za rad potrebna energija, proizlazi da su energetski kapaciteti...

Fizikalno kemijska svojstva dietil-etera

Pri rukovanju i prijevozu zapaljivih tekućina, potrebno je poznavati fizikalno kemijska svojstva tvari koje se prevoze. Poznavajući značajke koje ukazuju na ponašanje u požaru te na štetno djelovanje, lakše se poduzimaju i mjere zaštite potrebne pri prijevozu takvih tvari. Dietil – eter je relativno stabilan spoj. Spada u grupu...

Siguran trening u „teretani“

Trening se može provoditi u prostorijama i prostorima različitih namjena. U svakom slučaju, određeni uvjeti koji će jamčiti sigurnost vježbačima, moraju biti zadovoljeni. Pri treniranju u teretani, važno je nekoliko elemenata: prostor oprema zdravlje i sigurnost rukovođenje treninzima Prostor: Cjelokupni prostor teretane treba...

XII međunarodno stručno edukativno savjetovanje u području vatrogastva zdravstvenih ustanova

Na XII međunarodnom stručnom edukativnom savjetovanju u području vatrogastva, provedbe protupožarne preventive, zaštite na radu i zaštite okoliša u zdravstvenim ustanovama kao predavač sudjeluje glasnogovornica Udruge Regvar – prvi krizni menadžer u zdravstvenoj ustanovi na području Republike Hrvatske. Vatrogasna zajednica zdravstva...

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara

Ovim Pravilnikom ("Narodne novne", br. 141/2011) propisuje se način davanja, produživanja i oduzimanja ovlaštenja za izradu elaborata za zaštitu od požara za građevine, te isprave i način dokazivanja činjenica na temelju kojih se ovlaštenje daje. Ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o zaštiti od...

Doprinos Fonda u očuvanju ozonskog sloja

20.09.2016. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je s organizacijom UN-a za industrijski razvoj (UNIDO) u periodu od 2013. do 2015. godine proveo projekt „Plan postupnog smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (HCFC R22-kontrolirana tvar) u Republici Hrvatskoj“ u vrijednosti od 7 milijuna kuna, od...