Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara

Ovim Pravilnikom ("Narodne novne", br. 141/2011) propisuje se način davanja, produživanja i oduzimanja ovlaštenja za izradu elaborata za zaštitu od požara za građevine, te isprave i način dokazivanja činjenica na temelju kojih se ovlaštenje daje.

Ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 092/2010).

Zahtjev za davanje ovlaštenja podnosi se Ministarstvu.

Zahtjev sadrži:

  • ime i prezime podnositelja zahtjeva
  • OIB
  • datum i mjesto rođenja
  • zvanje i podatke o stjecanju zvanja
  • stručnu biografiju (curriculum vitae)
  • dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove postupka

Uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja koji se podnosi Ministarstvu prilažu se i sljedeći dokazi u izvorniku ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika:

a)      kao dokaz stručne spreme, svjedodžba ili diploma o postignutom stupnju obrazovanja

b)      kao dokaz radnog iskustva:

1. Na poslovima projektiranja mjera zaštite od požara:

  • rješenje o imenovanju na poslove projektiranja mjera zaštite od požara izdano od strane poslodavca ili rješenje o stjecanju naziva ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer prema posebnom zakonu
  • radnu knjižicu ili drugu odgovarajuću ispravu
  • popis najmanje 10 građevina iz skupine 2 prema posebnom propisu za koje je dobivena građevna dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje, a za koje je osoba izradila i potpisala ili supotpisala prikaz mjera zaštite od požara odnosno elaborat zaštite od požara. Među navedenim građevinama moraju biti građevine industrijske namjene ili najmanje 3 različite namjene (stambene, uredske, ugostiteljske, trgovačke, skladišne, industrijske, bolnički objekti, škole i slično)

2. Na poslovima nadzora mjera zaštite od požara:

  • rješenje o imenovanju na poslove nadzora mjera zaštite od požara izdano od strane poslodavca
  • radnu knjižicu ili drugu odgovarajuću ispravu

c)        kao dokaz o položenom stručnom ispitu:

  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova u graditeljstvu ili ispitu s njim izjednačenim prema posebnom zakonu
  • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu čiji ispitni program sadrži područje zaštite od požara

d)      kao dokaz upotpunjavanja i usavršavanja znanja u području zaštite od požara:

  • popis stručnih radova i/ili znanstvenih radova iz područja zaštite od požara
  • detaljan opis aktivnosti u tom području
  • opis aktivnosti na usavršavanju predviđen posebnim zakonom

Ministarstvo će na temelju podataka iz kaznenih i prekršajnih evidencija utvrditi je li podnositelj zahtjeva pravomoćno kažnjavan za djela iz područja zaštite od požara, te ukoliko jest, odbiti zahtjev za ovlaštenje. Ovlaštenje se daje na rok od 5 godina. Ovlaštenjem se stječe naziv »ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara«, upisni broj i pravo na izradu i uporabu žiga.

Ovlaštenoj osobi prestat će važenje ovlaštenja:

  • na vlastiti zahtjev
  • ako zahtjev za produženje ovlaštenja nije podnesen u propisanom roku odnosno ako je odbijen

Ovlaštenoj osobi oduzet će se ovlaštenje:

  • ako je ovlaštenje izdano na temelju netočnih ili neistinitih podataka
  • ako najmanje dva puta Povjerenstvo potvrdi nepravilnosti u radu ovlaštene osobe, koje narušavaju bitni zahtjev zaštite od požara
  • ako se Ministarstvu na dva ponovljena zahtjeva ne dostave traženi podaci

Na internetskim stranicama Ministarstva objavljuju se sljedeći podaci iz evidencije:

  • upisni broj
  • ime, prezime i zvanje ovlaštene osobe
  • adresa ovlaštene osobe
  • broj, datum i rok važenja rješenja o ovlaštenju

Inspektor zaštite od požara koji utvrdi nepravilnost u radu ovlaštene osobe, kojom je narušen bitni zahtjev zaštite od požara, dužan je o tome izvijestiti Ministarstvo. Ovlaštena osoba kojoj je ovlaštenje oduzeto ne može podnijeti zahtjev za ovlaštenje u roku od godinu dana od dana oduzimanja ovlaštenja.

 
 
 
  Povratak na - Zaštita od požara