Što je procjena rizika?

Kad govorimo o procjeni rizika, riječ je o postupku kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavci su na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 086/2018) obvezni procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika (i osoba na radu), odnosno obvezni su imati izrađenu procjenu rizika koja mora odgovarati postojećim rizicima prilikom obavljanja poslova, a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada.

Procjena rizika je temeljni dokument iz područja zaštite na radu, a s tim u vezi je posebno važno sljedeće:

 • poslodavac je na mjestu rada u pisanom ili elektroničkom obliku obvezan čuvati procjenu rizika za sve poslove koje radnici obavljaju
 • procjena mora odgovarati postojećim rizicima na radu i u vezi s radom
 • procjena rizika mora biti dostupna radniku na mjestu rada
 • radnici i njihovi predstavnici svakako moraju biti uključeni u postupak izrade, odnosno procjenjivanje rizika se obvezno provodi uz aktivno sudjelovanje radnika (koji obavljaju poslove) i uvažavanje njihovih stavova
 • uz radnike u procjenjivanju rizika obvezno sudjeluju i ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu, kao i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi u izradu može uključiti i stručnjake iz pojedinih područja
 • o procjeni kao i izmjenama i dopunama procjene rizika, na svojim sjednicama raspravlja odbor zaštite na radu (naravno kod poslodavaca koji imaju obvezu osnivanja odbora) koji procjenu rizika prihvaća ili predlaže ispravke te daje primjedbe i prijedloge
 • procjenjivanje rizika se provodi u skladu s „Matricom procjene rizika“ prema općim kriterijima razine rizika (vjerojatnost, posljedica) pri čemu se rizik procjenjuje kao mali, srednji ili veliki.


Poslodavac je obvezan na temelju procjene rizika provoditi mjere te poduzimati aktivnosti za sprječavanje i smanjenje izloženosti radnika utvrđenim rizicima kako bi se vjerojatnost nastanka ozljede na radu, oboljenja od profesionalne bolesti ili bolesti u vezi s radom otklonila ili svela na najmanju moguću mjeru.

Provedbeni propis kojim se propisuju uvjeti, način i metoda izrade procjene rizika, obvezni sadržaji obuhvaćeni procjenom, podaci na kojima se procjena rizika temelji kao i klasifikacija opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom je Pravilnik o izradi procjene rizika („Narodne novine“, br. 112/2014 i 129/2019).

Od čega se sastoji postupak procjenjivanja rizika?

U skladu s navedenim Pravilnikom, postupak procjenjivanja se sastoji od:

1) prikupljanja podataka na mjestu rada, što uključuje: 

 • poslove koji se obavljaju na mjestu rada
 • broj radnika koji obavljaju iste poslove
 • mjesta rada gdje se poslovi obavljaju
 • uređenje mjesta rada
 • popis radne opreme
 • popis izvora fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnosti i
 • organizaciju rada i raspored radnog vremena.

Primjer obrasca za prikupljanje podataka na mjestima rada (slika br. 1)

Primjer obrasca za prikupljanje podataka na mjestima rada (slika br. 2)

2) analize i procjene prikupljenih podataka, što uključuje:

 • utvrđivanje opasnosti, štetnosti i napora
 • procjenjivanje opasnosti, štetnosti i napora
 • utvrđivanje mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje opasnosti, štetnosti odnosno napora


3) plana mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora, koji mora sadržavati:

 • rokove
 • ovlaštenike odgovorne za provedbu mjera te
 • način kontrole nad provedbom mjera

Primjer plana mjera u procjeni rizika u odnosu na primjenu osnovnih pravila zaštite na radu (slika br. 3)

Primjer plana mjera u procjeni rizika u odnosu na primjenu posebnih pravila zaštite na radu (slika br. 4)


4) dokumentiranja procjene rizika.

Obvezni prilozi uz procjenu rizika su:

 1.   sigurnosni podaci izvora fizikalnih štetnosti, kemikalija, odnosno bioloških agensa koji se koriste
 2.   popis radne opreme koja se koristi pri obavljanju poslova
 3.   popis osobne zaštitne opreme za poslove kod kojih se mora upotrebljavati
 4.   popis potrebnih ispitivanja
 5.   popis poslova s posebnim uvjetima rada.


Zapamtite!

Procjena rizika predstavlja važan, temeljni dokument u zaštiti na radu. Pravilnik o izradi procjene rizika propisuje minimalne zahtjeve koje je potrebno ispuniti kod procjenjivanja ali ne utječe na primjenu drugih priznatih načina i metoda procjene rizika (što svakako treba apostrofirati, odnosno poticati) nakon što su ispunjeni propisani minimalni zahtjevi.

Procjenu rizika za vlastite potrebe može izrađivati sam poslodavac ili može angažirati ovlaštenu osobu za njenu izradu. Ono što je važno, neovisno o izrađivaču jest to da navedeni dokument mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima i naporima prilikom obavljanja poslova te mora biti dostupan radnicima na mjestu rada.
Ukratko, procjena treba biti aktualna i u svakom trenutku treba oslikavati postojeće stanje po pitanju zaštite na radu kod poslodavca.

U tom smislu se od radnika očekuje da svakako sudjeluju u izradi procjene te da iskažu svoje stavove po pitanju svega što u njihovu djelokrugu rada može utjecati na utvrđivanje mogućih opasnosti, štetnosti i napora pri obavljanju poslova, kao i razinu rizika u tom smislu.

Kroz procjenu rizika će se tako analizirati svi bitni elementi kao što su vrsta poslova koji se obavljaju i njihova priroda, sredstva rada koja se koriste pri radu, radni okoliš, uređenje mjesta rada, organizacija radnog procesa i dr.

Po obavljenoj analizi će proizaći i potrebne mjere za otklanjanje eventualno utvrđenih nedostataka i druge potrebne aktivnosti, sve s ciljem povećanja razine sigurnosti na radu.

 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu