Na temelju čl. 55. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj potrebe, odrediti osobe koji će provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja te radnike upoznati s donesenim planom.

Kvalitetan plan evakuacije i spašavanja zahtijeva kvalitetnu izradu tekstualnog dijela i grafičkih priloga u kojima je potrebno navesti bitne elemente za slučaj izvanrednog događaja. Tako izrađen plan evakuacije i spašavanja omogućit će organizirano napuštanje mjesta rada tj. prostorija i prostora koji se koriste za rad te lakše pružanje pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, sve s ciljem otklanjanja ili smanjenja rizika nastalih izvanrednim događajem.

Na temelju čl. 95. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac pravna osoba koja napravi prekršaj te ne izradi plan evakuacije i spašavanja ili ne osposobi radnike na način da ih upozna s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna. Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

U slučaju ponavljanja navedenog prekršaja, počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u dvostrukom iznosu.

Nekoliko osnovnih pojmova vezanih za evakuaciju i spašavanje:

Izvanredni događaj podrazumijeva stanje prouzročeno primjerice iznenadnim djelovanjem prirodnih sila, tehničko-tehnoloških ili drugih čimbenika koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi i/ili životinja, odnosno uzrokovati štetu na materijalnim i/ili drugim dobrima i/ili okolišu.

Evakuacija podrazumijeva organizirano napuštanje mjesta rada (prostorija, prostora, drugih mjesta u sklopu objekta ili dijela objekta koji se koristi za rad) odnosno ugroženog područja od strane radnika i/ili drugih osoba u slučaju kada za njihov život ili zdravlje nastupi ili može nastupiti opasnost zbog izvanrednog događaja ili kada takav događaj može imati za posljedicu materijalnu štetu većeg opsega.

Spašavanje podrazumijeva organizirano provođenje radnji s ciljem pružanja pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, pružanja prve pomoći ozlijeđenim osobama uslijed izvanrednog događaja i otklanjanje u takvom događaju nastalih opasnosti.

Plan evakuacije i spašavanja - kako ga izraditi?

Ponovimo, kao poslodavac ste dužni na temelju Zakona o zaštiti na radu i drugih propisa izraditi primjeren plan evakuacije i spašavanja ovisno o vašim stvarnim potrebama te specifičnim zahtjevima u tom smislu. Ispunjavanje obveze iz čl. 55. Zakona o zaštiti na radu ćete tako dokazati posjedovanjem kvalitetnog dokumenta na temelju kojeg ćete vi kao odgovorna osoba te vaši zaposlenici i/ili druge osobe (koje se u tom trenutku mogu naći u vašim prostorijama i/ili prostorima) biti u mogućnosti brzo i sigurno napustiti ugroženo mjesto ili područje na kojem je nastala izvanredna opasnost koja bi zahtijevala evakuaciju i/ili spašavanje, primjerice četvrti (4.) kat poslovnog objekta u kome se nalaze vaše uredske prostorije a u kojima je iz nekog razloga nastao požar.

Takav dokument („Plan evakuacije i spašavanja“) se treba sastojati od potrebnih pisanih dijelova (elemenata) te grafičkih priloga. Kad govorimo o grafičkom dijelu plana evakuacije, važno je zapamtiti da je to onaj najčešće uokvireni grafički prikaz dijela objekta postavljen na više lakouočljivih mjesta/pozicija na zidovima prostorija.

Tekstualni dio plana evakuacije i spašavanja

Tekstualni dio plana bi svakako trebao obuhvatiti sljedeće elemente:

 • opis objekta (mjesta rada, prostorija, prostora) u kojem se obavlja rad a na koji se plan evakuacije i spašavanja odnosi, sa značajkama lokacije
 • opis tehnološkog procesa ili poslova koji se obavljaju
 • moguće vrste izvanrednih događaja koji mogu nastati s obzirom na prirodu tehnološkog procesa i vanjske čimbenike
 • najkritičnije dijelove objekta (i/ili prostora) u slučaju izvanrednog događaja
 • evakuacijske zone (logične cjeline u prostoru), s brojem osoba koje se obično nalaze ili se mogu naći u istima
 • smjerove kretanja i sigurna mjesta okupljanja evakuiranih osoba iz ugroženog područja
 • zahtjeve vazane za evakuacijske putove i izlaze te analizu istih u prostoru za koji se plan izrađuje
 • popis opasnih tvari ukoliko se iste koriste, s naznakom opasnih svojstava i količina
 • opis tehničkih sustava te sustava opreme za gašenje požara koji će se koristiti u slučaju iznenadnog događaja ili mogu utjecati na provođenje evakuacije i spašavanja
 • općenite mjere kao preduvjet za uspješno provođenje evakuacije i spašavanja
 • način uzbunjivanja za slučaj iznenadnog događaja
 • način obavješćivanja prema van ukoliko postoji rizik od nastanka opasnosti izvan prostora za koji se plan izrađuje
 • način obavješćivanja javnih službi za slučaj nastanka iznenadnog događaja (vatrogasaca, hitne pomoći, policije, gorske službe spašavanja i dr.)
 • popis osoba odgovornih za provođenje evakuacije i spašavanja po evakuacijskim zonama te njihove dužnosti
 • postupanje radnika i drugih osoba u slučaju nastanka iznenadnog događaja
 • program osposobljavanja osoba odgovornih za provođenje evakuacije i spašavanja
 • plan izvođenja praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja s rokovima održavanja
 • potrebna sredstva za pružanje prve pomoći kod spašavanja te potrebnu opremu i sredstva za samo spašavanje
 • situacijski prikaz evakuacije i spašavanja (smještaj objekta ili prostora za koji se izrađuje plan u odnosu na druge objekte i sl.)
 • tlocrt/e prostorija i prostora koje plan obuhvaća
 • drugo, u odnosu na specifičnosti.

Grafički dio plana evakuacije i spašavanja

Grafički dio plana bi svakako trebao obuhvatiti sljedeće elemente:

 • prikaz situacije objekta na koji se plan odnosi u odnosu na druge (okolne) objekte i/ili dijelove objekata
 • prikaz tlocrta svih etaža u sklopu objekta na koji se plan odnosi te smjerova evakuacije (propisanim simbolima)
 • prikaz evakuacijskih izlaza
 • prikaz tehničkih sustava i opreme važnih za evakuaciju i spašavanje (vatrogasnih aparata, hidranata, elementi sustava za dojavu požara, tipkala za isključenje električne energije u slučaju hitnosti, mjesta zatvaranja energenata i vode, smještaj opreme za pružanje prve pomoći, smještaj opreme za evakuaciju i spašavanje
 • prikaz unutarnjih i vanjskih evakuacijskih putova
 • prikaz zbornih (sigurnih) mjesta okupljanja nakon evakuacije
 • prikaz lokacije/pozicije opasnih sadržaja (opasnih; zapaljivih, eksplozivnih, toksičnih, radioaktivnih tvari i sl.)
 • drugo, u odnosu na specifičnosti.


Primjer situacijskog prikaza plana evakuacije i spašavanja (slika br. 1)

Primjer prikaza tlocrta kata/etaže (slika br. 2)               

 
 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu