Poslodavci su obvezni na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu (čl. 53. Zakona o zaštiti na radu).

Ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno  obavješćivanje radnika, potrebno je postaviti pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja; sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških štetnosti te izvora fizikalnih i drugih štetnosti na radu (čl. 53. Zakona o zaštiti na radu).      

Najjednostavnije rečeno, poslodavac je dužan označiti prostor koji se koristi za rad! Tako je u prostor namijenjen za rad potrebno postaviti ploču/e sa znakovima za uzbunjivanje, oznake za evakuaciju (koje prikazuju smjerove za evakuaciju, pozicije stepeništa, izlaz u otvoreni prostor i sl.) i dr. oznake (znakove zabrane, znakove upozorenja, znakove obavijesti itd.). Ovisno o namjeni i izvedenosti prostora, prirodi tehnološkog procesa koji se odvija na mjestima rada te drugim specifičnostima, proizaći će moguće i potreba za postavljanjem pisanih obavijesti i uputa vezanih uz sigurnost i zaštitu zdravlja na radu.

 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu
  Povratak na - Ovo nije zaštita