Uvod

Svi su poslodavci u našoj zemlji u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ("Narodne novine, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) obvezni organizirati i provoditi zaštitu na radu. Na temelju članka 23. istog Zakona poslodavac ima mogućnost provođenje zaštite na radu prenijeti na svojeg ovlaštenika.

Odmah na početku valja razlikovati pojmove "ovlaštenik za zaštitu na radu" i "povjerenik za zaštitu na radu" jer je riječ o različitim ulogama (funkcijama) unutar sustava zaštite na radu. 

Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu je osoba koju poslodavac pisanim putem ovlašćuje provoditi odnosno brinuti o zaštiti na radu u okviru svog djelokruga rada. Ako ga za to odredi tj. imenuje poslodavac je obvezan ovlaštenika osposobiti i osigurati mu uvjete za rad te ga ne smije ga staviti u nepovoljniji položaj zbog poduzimanja aktivnosti u skladu s pravilima zaštite na radu, postupanja po pravilima struke i danim ovlaštenjima.

Određivanje (imenovanje) ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu

Poslodavac ima mogućnost provođenje zaštite na radu prenijeti na svojeg ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada ali to mora napraviti obvezno u pisanom obliku. Konkretno se misli da poslodavac mora donijeti nekakav dokument; interni akt; imenovanje, odluku ili sl. kojim bi se osobi – imenovanom "ovlašteniku" dalo na znanje za što ga je poslodavac odredio te koje su njegove ovlasti i odgovornosti u tom smislu.

Odluka o imenovanju ovlaštenika za provođenje zaštite na radu (primjer)


Obveze i prava ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu 

Budući da poslodavac nema obvezu već mogućnost imenovati ovlaštenika za zaštitu na radu, sam će donijeti odluku o tome hoće li to i učiniti. Priroda tehnološkog procesa, broj zaposlenih, rad na više lokacija, rad u smjenama, stanje zaštite na radu neki su od razloga koji će poslodavca potaknuti na imenovanje svojeg ovlaštenika za zaštitu na radu. Kvalitetan ovlaštenik u okviru svog djelokruga svakako ima važnu ulogu u provođenju zaštite na radu kod poslodavca. 


Poslodavac koji zaštitu na radu provodi djelovanjem ovlaštenika, obvezan ga je ovlastiti za to, da:

 • radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način ne dopusti rad bez nadzora osposobljenog radnika
 • radniku za kojeg nije na propisani način utvrđeno da ispunjava tražene uvjete, ne dopusti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, odnosno da radniku koji više ne ispunjava tražene uvjete zabrani da nastavi obavljati poslove s posebnim uvjetima rada
 • posebno osjetljivim skupinama radnika ne dozvoli da obavljaju poslove koji bi mogli na njih štetno utjecati
 • isključi iz uporabe radnu opremu koja nije ispravna odnosno sigurna, kao i osobnu zaštitnu opremu na kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje radnika
 • u suradnji sa stručnjakom za zaštitu na radu osigura evidentiranje svake nezgode i ozljede na radu te svakog slučaja postupanja radnika po pitanju činjenica za koje radnik smatra da predstavlja neposredni rizik za sigurnost i zdravlje, kao i o svakom drugom nedostatku u sustavu zaštite na radu
 • nadzire da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija i bioloških štetnosti te da koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu
 • radniku zabrani rad ako ga obavlja suprotno prethodno navedenom
 • osigura potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje, za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu
 • osigura da se u vrijeme rada ne piju alkoholna pića te da se ne uzimaju druga sredstva ovisnosti, odnosno da zabrani rad radnicima koji su na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti i da ih udalji s mjesta rada.
   

Napomena: poslodavac je obvezan ovlašteniku za zaštitu na radu osigurati uvjete za rad te ga ne smije staviti u nepovoljniji položaj zbog poduzimanja aktivnosti u zaštiti na radu, postupanja po pravilima struke i danim ovlaštenjima poslodavca. Pod uvjetima za rad podrazumijevaju se samostalnost ovlaštenika u donošenju i provođenju odluka te samostalnost u raspolaganju sredstvima koja mu je poslodavac obvezan osigurati.

Uloga ovlaštenika u izradi procjene rizika

Ovlaštenici poslodavca za zaštitu na radu imaju važnu ulogu u izradi temeljnog dokumentu u zaštiti na radu - procjeni rizika.

Procjenu rizika za vlastite potrebe može izrađivati sam poslodavac ili može angažirati ovlaštenu osobu za njezinu izradu. Ono što je važno, neovisno o izrađivaču jest to da navedeni dokument mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima i naporima prilikom obavljanja poslova te mora biti dostupan radnicima na mjestu rada. Ukratko, procjena treba biti aktualna i treba oslikavati postojeće stanje po pitanju zaštite na radu kod poslodavca.

U tom smislu se od ovlaštenika za zaštitu na radu svakako očekuje da sudjeluju u izradi procjene te da iskažu svoje stavove po pitanju svega što u njihovu djelokrugu rada ali i šire može utjecati na utvrđivanje rizika na radu i u vezi s radom prilikom obavljanja poslova.

Kroz procjenu rizika kod oslodavca će se tako analizirati svi bitni elementi kao što su poslova koji se obavljaju i njihova priroda, sredstva rada koja se koriste pri radu, radni okoliš, uređenje mjesta rada, organizacija radnog procesa i dr.

Po obavljenoj analizi će proizaći i potrebne mjere za otklanjanje eventualno utvrđenih nedostataka i druge potrebne aktivnosti, sve s ciljem povećanja razine sigurnosti na radu.

Ovlaštenici za zaštitu na radu će u procjeni rizika biti određeni odnosno navedeni kao osobe odgovorne za provođenje pojedinih korektivnih mjera. U tom smislu je važno postupati uistinu odgovorno kako bi se takvim djelovanjem i drugim potrebnim aktivnostima rizici spriječili u potpunosti ili barem smanjili, samim tim i vjerojatnost nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti ili bolesti u vezi s radom.

Ako Vas je poslodavac odredio za svojeg ovlaštenika, imajte na umu... 

Kao ovlaštenik poslodavca u sustavu zaštite na radu imate doista važnu ulogu ali i odgovornost, pa to shvatite ozbiljno.

Ranije pobrojane poslove ovlaštenika za zaštitu na radu obavljajte odgovorno i savjesno imajući u vidu da bi i eventualni propusti s vaše strane mogli pridonijeti nastanku neželjenog događaja ili njegove štetne posljedice.

Imajući u vidu sve vaše zadatke (kao ovlaštenika poslodavca u dijelu zaštite na radu) proizlazi da ćete biti obvezni obavljati aktivnosti vezane za provođenje zaštite na radu i njeno kvalitetnije funkcioniranje. Ukratko, brinite o svemu što može predstavljati neposredan rizik za sigurnost i/ili zdravlje radnika kao i o svakom drugom nedostatku u sustavu zaštite na radu, neovisno o tome je li navedeno uvjetovano organizacijom rada, uvjetima na mjestu rada ili postupanjem samog radnika. 

Imajte na umu da ste kao ovlaštenik zajedno s poslodavcem suodgovorni u provođenju aktivnosti vezanih za zaštitu na radu. Štoviše, u svojem djelokrugu imate neposrednu odgovornost u tom smislu pa će stanje po pitanju sigurnosti (na mjestima rada u "vašem djelokrugu") ovisiti u mnogome upravo o vama i vašoj spremnosti ranije pobrojane poslove ovlaštenika obavljati odgovorno. Često će tako za poboljšanje uvjeta vezanih za sigurnost na mjestima rada, uz osobni angažman, biti potrebna i materijalna sredstva bez kojih je praktično nemoguće napraviti potrebno. Obavljanje propisanih obveza u dijelu zaštite na radu kao što su izrada obvezne dokumentacije, provođenje propisanih ispitivanja, otklanjanje eventualno utvrđenih nedostatakana mjestima rada i sl. svakako će zahtijevati materijalna sredstva. 

Ako vas je za to odredio poslodavac vam je dužan osigurati potrebna sredstva te samostalnost u njihovu raspolaganju. Neovisno o tome ispunjava li poslodavac navedeno, kao ovlaštenik uvijek brinite o onome za što ste vi odgovorni u skladu s pravilima struke, zaštite na radu i danim ovlaštenjima. Pisanim putem informirajte poslodavca o problematici u dijelu zaštite na radu i potrebnim aktivnostima. Za slučaj nekakvog neželjenog događaja na koji niste mogli utjecati zbog nedostatka potrebnih sredstava, ta bi vam komunikacija u pisanoj formi mogla biti od pomoći.

 • Kao ovlaštenik za zaštitu na radu, uz ostale aktivnosti, poseban napor uložite kako biste u svom djelokrugu osigurali da poslove samostalno obavlja isključivo zdrav radnik koji udovoljava svim propisanim uvjetima za obavljanje određenog posla (poslovi s posebnim uvjetima zahtijevaju prethodnu provjeru posebnih uvjeta), osposobljen za obavljanje poslova na siguran način. Inzistirajte da svi radnici obvezno prođu kvalitetan i teorijski i praktični dio osposobljavanja za rad na siguran način, a naučen siguran način rada redovito odnosno svakodnevno prakticirajte kontrolirajte.
 • Osigurajte da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, danim uputama (proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija i bioloških štetnosti) te da koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu.
 • Iz uporabe obvezno isključite radnu opremu koja nije ispravna (odnosno sigurna), kao i osobnu zaštitnu opremu na kojoj su nastale promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje radnika koji ih koriste.
   

Naposljetku, imajte na umu da sve ranije pobrojane poslove odnosno zadatke i ovlasti ovlaštenika poslodavac iste može proširiti ako za tim postoji potreba. Neovisno o tome, u obavljanju aktivnosti surađujte s ostalim dionicima u sustavu zaštite na radu. Kvalitetna suradnja će uz promišljanje o važnosti sigurnog rada uroditi plodom i donijeti željene rezultate, u odnosu na samanjenje bilo kakvih događaja koji bi mogli utjecati na sigurnost i/ili zdravlje radnika.

 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu