Izrada Pravilnika i ostale dokumentacije iz područja zaštite od požara

Izrada Pravilnika i ostale dokumentacije iz područja zaštite od požara

Pravne osobe koje su vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina ili prostora, razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara, prema Zakonu o zaštiti od požara ("Narodne novine", br. 092/2010), obvezni su izraditi opći akt (pravilnik o zaštiti od požara) u kojem će urediti stanje zaštite od požara, sukladno propisima, vlastitim planovima i potrebama.

Navedeni dokument izrađujemo kvalitetno, u skladu s Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novine" br. 116/2011).

Na temelju čl. 55. zakona o zaštiti na radu, poslodavci su obvezni izraditi i plan evakuacije i spašavanja te radnike upoznati s donesenim planom. Sam plan evakuacije i spašavanja zahtijeva kvalitetnu izradu tekstualnog i grafičkog dijela, u kojima je potrebno navesti bitne elemente za slučaj iznenadnog događaja. Tako izrađen plan evakuacije i spašavanja, omogućit će organizirano napuštanje mjesta rada tj. prostorija i prostora koji se koriste za rad te pružanje pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, sve s ciljem otklanjanja ili smanjenja rizika nastalih iznenadnim događajem.

Povjerite nam izradu dokumenata iz područja zaštite od požara za kojima imate potrebu!

 
  Zaštita od požara - Sve