Izrada plana evakuacije i spašavanja

Izrada plana evakuacije i spašavanja

Na temelju čl. 55. zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014), poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti osobe koji će provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja te radnike upoznati s donesenim planom.

Sam plan evakuacije i spašavanja zahtijeva kvalitetnu izradu tekstualnog i grafičkog dijela, u kojima je potrebno navesti bitne elemente za slučaj iznenadnog događaja. Kvalitetno izrađen plan evakuacije i spašavanja, omogućit će organizirano napuštanje mjesta rada tj. prostorija i prostora koji se koriste za rad te pružanje pomoći osobama koje se ne mogu same evakuirati, sve s ciljem otklanjanja ili smanjenja rizika nastalih iznenadnim događajem.

Povjerite nam izradu plana evakuacije i spašavanja za kojim imate potrebu!

 
  Zaštita na radu - Sve