Obavljanje poslova koordinatora II (koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova)

Obavljanje poslova koordinatora II

Propisana je obveza investitoru, vlasniku građevine, koncesionaru ili drugoj osobi za koju se izrađuje glavni projekt, imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom građenja kada je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više izvođača, istodobno ili u slijedu (čl. 73. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014).

Poslove koordinatora II (tijekom građenja) obavljamo savjesno, temeljito, sukladno odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti na radu. U skladu s navedenim, naši se koordinatori (II) obvezuju:

  • koordinirati primjenu općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza rada, koje se izvode istodobno ili u slijedu
  • koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju opća načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova
  • izraditi ili dati izraditi potrebna usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
  • osigurati suradnju i uzajamno obavješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika
  • provjeravati provode li se radni postupci na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti
  • organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.
 
  Usluge koordinator I i II - Sve