Izrada Elaborata zaštite na radu

Izrada Elaborata zaštite na radu

Investitor je u skladu s odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014 i 154/2014), obvezan osigurati da se pri projektiranju građevina namijenjenih za rad (u skladu s posebnim propisom) izradi elaborat zaštite na radu koji će obuhvatiti načine primjene pravila zaštite na radu pri korištenju građevina namijenjenih za rad.

Kvalitetno izrađen elaborat zaštite na radu ima za cilj sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom prilikom uporabe same građevine namijenjene za rad.

Elaborat zaštite na radu sadrži:

  • opis građevine i tehnoloških procesa koji će se obavljati
  • opasnosti, štetnosti i napore koje proizlaze iz procesa rada te načine na koji se otklanjaju
  • popis propisa i naznaku odredbi o zaštiti na radu koje su primijenjene u glavnom projektu
  • primijenjene propise koji se odnose na lokaciju građevine, prometnice, radni prostor, pomoćne prostorije i dr.
  • ispravu investitora o imenovanju koordinatora za zaštitu na radu
  • popis opasnih tvari koje se u procesu rada koriste, prerađuju ili nastaju te njihove karakteristike i način odstranjivanja
  • predvidiv broj radnika prema spolu
  • ergonomsku prilagodbu mjesta rada osobama sa invaliditetom
  • tehnička rješenja koja omogućuju pristup osobama s invaliditetom
  • radne postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i životnom okolišu, naročito vezano za sigurno održavanje građevine.

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu, kvalitetno izrađujemo Elaborat zaštite na radu za kojim imate potrebu!

 
  Usluge koordinator I i II - Sve