Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu – najvažnije

Uvod Svi su poslodavci u našoj zemlji u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ("Narodne novine, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) obvezni organizirati i provoditi zaštitu na radu. Na temelju članka 23. istog Zakona poslodavac ima mogućnost provođenje zaštite na radu prenijeti na svojeg ovlaštenika. Odmah na početku valja...

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način – kako ga obaviti?

Je li osposobljavanje obvezno i na koga se odnosi? Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su na temelju članka 27. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Radniku koji prethodno nije osposobljen...

Procjena rizika – kako je izraditi?

Što je procjena rizika? Kad govorimo o procjeni rizika, riječ je o postupku kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Poslodavci su na temelju...

Zaštita na radu | Zakon, obveze, kazne

Uvod u zaštitu na radu Zaštita na radu je u Republici Hrvatskoj ustavna kategorija. Uređuje se Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018, 096/2018) te podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona o zaštiti na radu. Riječ je o multidisciplinarnoj kategoriji koja predstavlja cijeli sustav pravila,...

Pravila zaštite na radu i opća načela prevencije

Hijerarhija zaštitnih mjera U nastavku je naveden redoslijed primjene pravila zaštite na radu prema djelotvornosti: Eliminacija/izbjegavanje rizika Zamjena neopasnim ili manje opasnim Izolacija procesa/tehničke mjere zaštite Korištenje osobnih zaštitnih sredstava i opreme. Sustav pravila zaštite na radu Pravila zaštite na radu su...

Sustav pravila zaštite na radu i opća načela prevencije

Pravila zaštite na radu su određeni načini i mjere zaštite kojima se otklanjaju ili umanjuju rizici i njihove štetne posljedice. Sustav pravila zaštite na radu Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila, a osobito: pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i...

Obveza osnivanja odbora za zaštitu na radu

Što je uopće odbor za zaštitu na radu? Odbor za zaštitu na radu je savjetodavo tijelo poslodavca za unaprjeđivanje zaštite na radu. Poslodavci koji zapošljavaju 50 ili više radnika obvezni su ga osnovati na temelju čl. 34. Zakona o zaštiti na radu. Poslodavac o osnivanju odbora tj. imenovanju članova, donosi pisanu...

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu

Ovaj pravilnik ("Narodne novine", br. 155/2008) utvrđuje minimalne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja radnika pred rizicima po njihovo zdravlje i sigurnost, uključujući i sprječavanje takvih rizika koje proizlaze ili bi mogle proizaći iz izloženosti biološkim agensima pri radu. Ovaj pravilnik se ne primjenjuje za poslove, pri kojima su...