Osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu

Osnovna pravila zaštite na radu

Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a osobito:

 1. zaštitu od mehaničkih opasnosti
 2. zaštitu od udara električne struje
 3. sprječavanje nastanka požara i eksplozije
 4. osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
 5. osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora
 6. osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba
 7. osiguranje čistoće
 8. osiguranje propisane temperature, vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja zraka
 9. osiguranje propisane rasvjete
 10. zaštitu od buke i vibracija
 11. zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja
 12. zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja
 13. zaštitu od prekomjernih napora
 14. zaštitu od elektromagnetskog i ostalog zračenja
 15. osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu.

Osnovna pravila zaštite na radu imaju prednost u primjeni u odnosu na posebna pravila zaštite na radu.

Pojašnjenje!

S obzirom na važnost primjene pravila zaštite na radu kojom se zaštita na radu i ostvaruje, važno je shvatiti razliku između osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu, u praksi!

Uzmimo za primjer slučaj gdje ste u jednom trenutku svoje karijere, odlučili pokrenuti vlastiti posao, primjerice restoran...

Osnovna pravila zaštite na radu tako podrazumijevaju zahtjeve kojima će objekt tj. radni prostor u kome ćete obavljati ugostiteljsku djelatnost morati udovoljavati.

U Vašem ćete restoranu morati između ostalog osigurati; mehaničku otpornost i stabilnost u građevinskom smislu, zaštitu od udara električne struje (što podrazumijeva kvalitetno izvođenje, održavanje i ispitivanje el. instalacija u prostoru), zaštitu od nastanka požara i eksplozija, potrebne radne površine, propisanu rasvjetu, čistoću u skladu sa zahtjevima, s obzirom na djelatnost i dr.

Posebna pravila zaštite na radu

Ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, dodatno se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na radnike, način obavljanja poslova i radne postupke.

Posebna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve glede dobi, spola, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, tjelesnog stanja, psihofizioloških i psihičkih sposobnosti, kojima radnici moraju udovoljavati pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada.

Posebna pravila zaštite na radu, osim prethodnih zahtjeva, sadrže i prava i obveze u vezi s:

organizacijom radnog vremena i korištenjem odmora

načinom korištenja odgovarajuće osobne zaštitne opreme

posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim štetnostima

postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa

uputama o radnim postupcima i načinu obavljanja poslova, posebno glede trajanja posla, obavljanja jednoličnog rada i rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te izloženosti radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom

postupcima s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom do pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno do prijma u zdravstvenu ustanovu.

Pojašnjenje!

Nastavno na raniji, praktičan primjer gdje ste uspješno ispunili zahtjeve vezane uz primjenu osnovnih pravila zaštite na radu u Vašem restoranu, preostaje Vam obaviti tj. trajno primjenjivati posebna pravila zaštite na radu, koja se odnose na Vaše zaposlenike te način obavljanja poslova...

U tom smislu će primjena posebna pravila zaštite na radu, podrazumijevati (između ostalog); obavljanje potrebnih osposobljavanja (za rad na siguran način, za početno gašenje požara, za pružanje prve pomoći i dr.), provjeru zdravstvene sposobnosti za radnike koje planirate rasporediti na poslove s posebnim uvjetima rada (npr. poslovi kuhara; rad u uvjetima visokih temperatura u ljetnom razdoblju i sl.), postavljanje oznaka sa sigurnosnim znakovima, postavljanje uputa o sigurnom načinu obavljanja poslova i dr.

Priznata pravila zaštite na radu

Ako u pravnom poretku Republike Hrvatske nisu na snazi pravna pravila zaštite na radu koja bi poslodavac trebao primijeniti radi sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, primjenjivat će priznata pravila zaštite na radu koja podrazumijevaju norme, pravila struke ili u praksi provjerene načine, pomoću kojih se otklanjaju ili smanjuju rizici na radu i kojima se sprječava nastanak ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih štetnih posljedica za radnike.

Pojašnjenje!

U nastavku primjer „situacije“ gdje treba primjeniti priznata pravila zaštite na radu...

Dobar dio poslova s posebnim uvjetima rada (to su poslovi koji zahtijevaju posebne uvjete, kako bi ih osoba mogla obavljati!), uz obvezno obavljanje liječničkih pregleda, zahtijevaju i prethodnu stručnu osposobljenost (npr. poslovi zidara, tesara, bravara, rukovatelja motornom pilom, rukovatelja viličarom itd). Ukratko, osoba koja obavlja neki od navedenih poslova, uz obvezno dokazivanje zdravstvene sposobnosti (po obavljanju liječničkog pregled), mora posjedovati i dokaz o prethodno stečenom odgovarajućem školskom ili stručnom obrazovanju.

U tom se smislu često javlja pitanje, zahtijevaju li primjerice i poslovi na visini (, uz obvezno dokazivanje zdravstvenog stanja (najmanje jednom u 12 mjeseci), i posebno stručno osposobljavanje? Treba kazati kako se u Zakonu o zaštiti na radu i drugim propisima koji uređuju područje sigurnosti na radu, ne navodi decidirano kako takvi poslovi zahtijevaju posebnu stručnu osposobljenost., međutim...

Članak 14. Zakona o zaštiti na radu, u ovakvim i sličnim slučajevima upućuje na primjenu priznatih pravila zaštite na radu* (*u nedostatku naših pravnih pravila, potrebno je primjenjivati norme, pravila struke ili u praksi provjerene načine, sve s ciljem bolje i kvalitetnije zaštite radnika).

U tom smislu je potrebno radnike upućivati na stručna osposobljavanja za obavljanje poslova na visini (ukoliko je riječ o specijaliziranim poslovima koji zahtijevaju dodatno osposobljavanje: npr. poslovi penjača, čišćenje visokoh objekata i sl.), na kojima bi se prezentirali pravilan izbor i korištenje opreme za rad na visini, načini za sigurno vezivanje, spašavanje osoba s visine i sl.).

 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu