Pokrećemo ili “preuzimamo” posao u djelatnosti ugostiteljstva, trgovine ili pružanja usluga smještaja. Odakle trebamo krenuti?

Čuli smo da najprije trebamo riješiti “MTU”. Što je to uopće?

MTU je uvriježena kratica za pojam “minimalni tehnički uvjeti”. Riječ je o propisanim uvjetima koje trebate osigurati da biste se uopće mogli baviti određenim djelatnostima poput ugostiteljstva, trgovine, pružanja usluga smještaja i dr.

Znači li to da s radom ne možemo krenuti odmah nakon “otvaranja tvrtke”?

Da, znači. S radom možete krenuti tek nakon što ishodite odgovarajuće rješenje o zadovoljavanju minimalnih uvjeta u odnosu na planiranu djelatnost.

Što trebamo napraviti kako bismo ishodili spomenuto rješenje?

Nakon što u prostoru osigurate sve što je propisano kao uvjet za obavljanje djelatnosti, nadležnom tijelu trebate podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o zadovoljavanju minimalnih uvjeta.

Kako nam vi možete pomoći u cijelom procesu?

Budući da ćete uz ostale tražene dokumente zahtjevu trebati priložiti i određena izvješća (“ateste“) o provedenim ispitivanjima u vašem prostoru, na području cijele Hrvatske nas možete angažirati za sva ispitivanja u procesu zadovoljavanja MTU-a.

Detaljnije informacije o minimalnim tehničkim uvjetima (MTU) možete pronaći na poveznicama u nastavku:

01

Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte

02

Minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine

03

Minimalni uvjeti za pružanje usluga smještaja

Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju

Ugostiteljstvom se u Republici Hrvatskoj općenito mogu baviti fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a koje u tom smislu ispunjavaju propisane uvjete.

Što podrazumijeva registracija djelatnosti?

Registracija djelatnosti podrazumijeva upisivanje djelatnosti u odgovarajući registar (sudski registar – ako je riječ o pravnoj osobi, obrtni registar – ako je riječ o fizičkoj osobi/obrtniku ili drugi odgovarajući zakonom propisan upisnik/registar).

Što označava pojam „vrsta ugostiteljskog objekta“ i zašto je to važno?

U odnosu na usluge koje se u njima pružaju kao i način usluživanja, razlikujemo više vrsta ugostiteljskih objekata (caffe barovi, pivnice, konobe, restorani, pizzerije, gostionice, objekti brze prehrane itd.).

To je važno jer s obavljanjem ugostiteljske djelatnosti možete započeti tek nakon što ispunite propisane minimalne uvjete u odnosu na vrstu vašeg ugostiteljskog objekta, kao i opće minimalne uvjete kojima moraju udovoljavati svi ugostiteljski objekti.

Gdje se podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o zadovoljavanju MTU-a?

Ovisno o mjestu gdje se ugostiteljski objekt nalazi, zahtjev se podnosi mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji ili nadležnom tijelu Grada Zagreba (“Gradski ured nadležan za gospodarstvo”).

Što je zahtjevu potrebno priložiti?

Uz popunjen zahtjev (unificiran za sve županije), potrebno je priložiti sljedeće:

 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi
 • presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenja o upisu u obrtni registar (za fizičke osobe)
 • dokaz o pravu korištenja prostora za obavljanje djelatnosti (vlasnički list ili ugovor o zakupu prostora)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora na temelju posebnih propisa

  1. uporabna dozvola izdana u skladu sa Zakonom o gradnji na snazi ili akti/dokumenti koji se smatraju uporabnom dozvolom (prema prijašnjim zakonima)
  2. odobrenje za obavljanje djelatnosti, ako je građevina u kojoj se ista namjerava obavljati zaštićena kao kulturno dobro (izdaje konzervatorski odjel Ministarstva kulture ili Gradski zavod za zaštitu spomenika, kulture i prirode za područje grada Zagreba)
 • izvješće o ispitivanju električnih instalacija („atest“)
 • izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija – ako postoje
 • izvješće o ispitivanju plinskih trošila – ako postoje
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 • izvješće o ispitivanju buke, odnosno rješenje Ministarstva zdravstva da su u objektu provedene mjere za zaštitu od buke
 • izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci)
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija (za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela)
 • dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije (ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara)
 • dokaz o nepropusnosti sabirne jame (za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu).

Je li za nastavak obavljanja djelatnosti u istom prostoru potrebno ishoditi novo rješenje o zadovoljavanju uvjeta?

Ako je riječ o istoj vrsti ugostiteljskog objekta, novo rješenje nije potrebno ishoditi. U tom slučaju trebate predati zahtjev za nastavak obavljanja djelatnosti s potrebnim prilozima, kako slijedi:

 • preslik rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenja o upisu u obrtni registar (za fizičke osobe)
 • dokaz o pravu korištenja prostora za obavljanje djelatnosti (vlasnički list ili ugovor o zakupu prostora)
 • izjava (u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti) kojom ugostitelj potvrđuje da u objektu nije došlo do bitnih promjena u odnosu na prijašnje ispunjavanje propisanih uvjeta
 • dokaz o uplaćenoj propisanoj pristojbi (naplaćuje se po usvajanju zahtjeva).

Minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini

Neovisno o tome planirate li poslovati kao pravna ili fizička osoba/obrtnik, trgovinom se možete baviti samo ako ste registrirani za njeno obavljanje te ako su ispunjeni minimalni uvjeti kojima prodajni objekti moraju udovoljavati. Oni će ovisiti o planiranom obliku i načinu obavljanja trgovine.

Što podrazumijeva registracija djelatnosti?

Registracija djelatnosti podrazumijeva upisivanje djelatnosti u odgovarajući registar (sudski registar – ako je riječ o pravnoj osobi ili obrtni registar – ako je riječ o fizičkoj osobi/obrtniku).

Ako se planirate baviti trgovinom putem interneta, tada ćete trebati registrirati i djelatnost pod nazivom „Usluge informacijskog društva“.

Koji propis regulira tehničke i druge uvjete u prodajnim objektima?

Uvjete poput izgleda i opremljenosti prodajnog prostora, pomoćnih prostorija, prostora ispred trgovine i dr. propisuje Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica.

Kada i gdje trebamo podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o zadovoljavanju uvjeta?

Zahtjev u pravilu podnosite nakon što ste sigurni da ste zadovoljili sve propisane uvjete za obavljanje djelatnosti. Ovisno o lokaciji prodajnog objekta, isti se podnosi mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji ili nadležnom tijelu Grada Zagreba (“Gradski ured nadležan za gospodarstvo”).

Što je zahtjevu potrebno priložiti?

Uz popunjen zahtjev (unificiran za sve županije), potrebno je priložiti sljedeće:

 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi
 • presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenja o upisu u obrtni registar (za fizičke osobe)
 • dokaz o pravu korištenja prostora za obavljanje djelatnosti (vlasnički list ili ugovor o zakupu prostora)
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora na temelju posebnih propisa

  1. uporabna dozvola izdana u skladu sa Zakonom o gradnji na snazi ili akti/dokumenti koji se smatraju uporabnom dozvolom (prema prijašnjim zakonima)
  2. odobrenje za obavljanje djelatnosti, ako je građevina u kojoj se ista namjerava obavljati zaštićena kao kulturno dobro (izdaje konzervatorski odjel Ministarstva kulture ili Gradski zavod za zaštitu spomenika, kulture i prirode za područje grada Zagreba)
 • izvješće o ispitivanju električnih instalacija („atest“)
 • izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija – ako postoje
 • zapisnik o ispitivanju plinskih trošila – ako postoje
 • izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće – ako postoji.

Je li za nastavak obavljanja trgovine u istom prostoru potrebno ishoditi novo rješenje o zadovoljavanju uvjeta?

Ako je u rješenje o ispunjavanju uvjeta postojalo nekad ranije, djelatnost trgovine u istom prostoru možete nastaviti obavljati bez ishođenja novog rješenja. Na tu mogućnost ne utječe ni eventualna promjena vrste robe kojom se trguje, ako su ispunjeni svi uvjeti propisani Pravilnikom.

Uvjeti za ugostiteljske objekte za smještaj

01

Fizičke osobe – pružanje usluga u domaćinstvu

02

Obrtnici i trgovačka društva

– Fizičke osobe (pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu)

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu u Republici Hrvatskoj mogu pružati građani – državljani Republike Hrvatske te državljani ostalih članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije.

Što podrazumijeva objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu?

Podrazumijeva funkcionalnu cjelinu u kojoj iznajmljivač pruža ugostiteljske usluge. U odnosu na obvezne usluge koje se u istima moraju pružati, razlikujemo više vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj (sobe, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor, kampovi itd.).

Kada podnosimo zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu?    

Zahtjev podnosite u trenutku kada je objekt spreman za prijem gostiju. Prije toga, kao iznajmljivač trebate ispuniti sve propisane uvjete za vrstu i kategoriju vašeg ugostiteljskog objekta, u skladu sa smještajnim kapacitetom.

Gdje se zahtjev podnosi?

Ovisno o mjestu gdje se objekt nalazi, zahtjev se podnosi mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji ili nadležnom tijelu Grada Zagreba (“Gradski ured nadležan za gospodarstvo”).

Što je zahtjevu potrebno priložiti?

Uz popunjen zahtjev (unificiran za sve županije), potrebno je priložiti sljedeće:

 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o pravu korištenja prostora za obavljanje djelatnosti (vlasnički list, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, pisana suglasnost vlasnika, izjava suvlasnika ili dr.)
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno da se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti na temelju posebnih propisa

  1. uporabna dozvola izdana u skladu sa Zakonom o gradnji na snazi ili akti/dokumenti koji se smatraju uporabnom dozvolom (prema prijašnjim zakonima)
 • izvješće o ispitivanju električnih instalacija („atest“)
 • izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija – ako postoje
 • izvješće o ispitivanju plinskih trošila – ako postoje
 • izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće – ako postoji.

– Obrtnici i trgovačka društva

Ugostiteljstvom se u Republici Hrvatskoj općenito mogu baviti fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a koje u tom smislu ispunjavaju propisane uvjete.

Što podrazumijeva registracija djelatnosti?

Registracija djelatnosti podrazumijeva upisivanje djelatnosti u odgovarajući registar (sudski registar – ako je riječ o pravnoj osobi, obrtni registar – ako je riječ o fizičkoj osobi/obrtniku ili drugi odgovarajući zakonom propisan upisnik/registar).

Što označava pojam „vrsta ugostiteljskog objekta za smještaj“ i zašto je to važno?

U odnosu na vrstu ugostiteljskih usluga koje se u njima moraju i mogu pružati razlikujemo više vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj kao što su: hoteli, kampovi, kuće za odmor, apartmani, studio apartmani, sobe itd.

To je važno budući da s pružanjem usluga smještaja možete započeti tek nakon što ispunite sve propisane uvjete za pojedinu vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, u skladu sa smještajnim kapacitetom.

Kada i gdje trebamo podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o zadovoljavanju uvjeta?

Zahtjev u pravilu podnosite nakon što ste sigurni da ste zadovoljili sve propisane uvjete za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj.

Ovisno o mjestu gdje se ugostiteljski objekt nalazi, isti se podnosi mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji ili nadležnom tijelu Grada Zagreba (“Gradski ured nadležan za gospodarstvo”).

Iznimno, za ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“ kod kojih se kategorije označavaju zvjezdicama te vrstu “Kamp” i “Marina” zahtjev se podnosi Ministarstvu turizma i sporta.

Što je zahtjevu potrebno priložiti?

Uz popunjen zahtjev (unificiran za sve županije), trebate priložiti sljedeće:

 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi
 • presliku rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenja o upisu u obrtni registar (za fizičke osobe)
 • dokaz o pravu korištenja prostora za obavljanje djelatnosti (vlasnički list ili ugovor o zakupu prostora) – za sobe, apartmane, studio apartmane i kuće za odmor dozvoljena je i stambena namjena
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora na temelju posebnih propisa- uporabna dozvola izdana u skladu sa Zakonom o gradnji na snazi ili akti/dokumenti koji se smatraju uporabnom dozvolom (prema prijašnjim zakonima)

  1. odobrenje za obavljanje djelatnosti, ako je građevina u kojoj se ista namjerava obavljati zaštićena kao kulturno dobro (izdaje konzervatorski odjel Ministarstva kulture ili Gradski zavod za zaštitu spomenika, kulture i prirode za područje grada Zagreba)
 • grafički prikaz smještajnog objekta (skica, idejno rješenje, idejni projekt ili sl.)
 • izvješće o ispitivanju električnih instalacija („atest“)
 • izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija – ako postoje
 • izvješće o ispitivanju plinskih trošila – ako postoje
 • izvješće o ispitivanju buke odnosno rješenje Ministarstva zdravstva da su u objektu provedene mjere za zaštitu od buke – odnosi se samo na hostele
 • izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće – ako postoji