Osnovna andragoška znanja (Andragogija)

Osnovna andragoška znanja (Andragogija)

Osposobljavanje se izvodi na temelju članka 30. Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14 i 154/14) i odobrenja Ministarstva nadležnog za rad a organizira se u trajanju od 24 nastavna sata, od čega 16 sati predavanja (s radionicom) te 8 sati praktičnog rada.

Seminar obuhvaća sljedeće teme:

  • Značaj obrazovnog procesa te posebnosti andragoškog obrazovnog procesa
  • Karakteristike učenja odraslih
  • Didaktički principi andragoškog obrazovnog procesa
  • Metode i oblici obrazovanja odraslih
  • Nastavni plan i program za osposobljavanje radnika za rad na siguran način
  • Obrazovna grupa (formiranje, struktura i funkcije, djelovanje voditelja)
  • Organizacija nastave za odrasle
  • Sustavi nastave i sociološki oblici rada u nastavi
  • Vrednovanje uspjeha – nizovi zadataka objektivnog tipa
  • Kako osposobiti radnika za rad na siguran način?

Polaznicima osiguravamo potrebnu obrazovnu dokumentaciju a po pozitivnoj se provjeri znanja izdaje Uvjerenje o stečenim andragoškim znanjima.

 
  Obrazovanje odraslih - Sve