Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte

Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte

Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu grada Zagreba (Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo) prema mjestu gdje se objekt nalazi.

 

 

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju je potrebno priložiti:

 • rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu (za fizičke osobe) kao dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (preslika)
 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.) za obavljanje djelatnosti
 • dokaz da se građevina može koristiti za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 153/2013)
 • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Zagreb, Kuševićeva 2), u skladu s čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (za objekte u povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline)
 • dokaz da ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost ispunjava uvjete propisane za određenu vrstu, odnosno kategoriju ugostiteljskog objekta
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 • izvješće o ispitivanju buke (tj. rješenje Ministarstva zdravlja da su provedene mjere za zaštitu od buke)
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija (za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela)
 • nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci)
 • dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije (ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara)
 • dokaz o nepropusnosti sabirne jame (za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu).

Uz zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima koji se ne kategoriziraju je potrebno priložiti:

 • rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe)
 • rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe)
 • dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora
 • izjavu u skladu s člankom 26., stavak 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 085/2015).

Povoljno i kvalitetno obavljamo usluge označene zelenom bojom.

 
  Minimalni tehnički uvjeti - Sve