Minimalni uvjeti za turističke agencije

Minimalni uvjeti za turističke agencije

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za turističke agencije je potrebno priložiti:

  • rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe) kao dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti (preslika)
  • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.) za obavljanje djelatnosti
  • dokaz da se građevina može koristiti za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN br. 153/13)
  • izvješće o ispravnosti električnih instalacija.

Voditelj poslovnice treba ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (ili državljanin trećih država uz suglasnost  Ministarstva turizma)
  • biti poslovno sposoban
  • imati najmanje srednju stručnu spremu
  • aktivno znati najmanje jedan svjetski jezik i poznavati još jedan
  • imati položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu
  • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.

Povoljno i kvalitetno obavljamo usluge označene zelenom bojom.

 
  Minimalni tehnički uvjeti - Sve