Minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini

Minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini

Uz zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine je potrebno priložiti:

  • rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe) ili rješenje o upisu u Obrtni registar (za fizičke osobe) kao dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti (preslika)
  • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.) za obavljanje djelatnosti
  • dokaz da se građevina može koristiti za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 153/2013)
  • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Zagreb, Kuševićeva 2), u skladu s čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (za objekte u povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline)
  • izvješće o ispravnosti električnih instalacija
  • izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija (ukoliko postoji)
  • zapisnik o ispitivanju plinskog trošila (ukoliko postoji)
  • druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.

Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom Uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom upravnom tijelu grada Zagreba (Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo) prema mjestu gdje se prodajni objekt nalazi.

Povoljno i kvalitetno obavljamo usluge označene zelenom bojom.

 
  Minimalni tehnički uvjeti - Sve