Plan evakuacije i spašavanja - kako ga izraditi?

Na temelju čl. 55. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj potrebe, odrediti osobe koji će provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja te radnike upoznati s donesenim planom. Kvalitetan plan evakuacije i spašavanja...

Zaštita na radu | Zakon, obveze, kazne

Uvod u zaštitu na radu Zaštita na radu je u Republici Hrvatskoj ustavna kategorija. Uređuje se Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018, 096/2018) te podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona o zaštiti na radu. Riječ je o multidisciplinarnoj kategoriji koja predstavlja cijeli sustav...

Osnovna, posebna i priznata pravila zaštite na radu

Osnovna pravila zaštite na radu Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a osobito: zaštitu od mehaničkih opasnosti zaštitu od udara električne struje sprječavanje nastanka požara i eksplozije osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine osiguranje...

Pravila zaštite na radu i opća načela prevencije

Pravila zaštite na radu su određeni načini i mjere zaštite kojima se otklanjaju ili umanjuju rizici i njihove štetne posljedice. Hijerarhija zaštitnih mjera Redoslijed primjene pravila zaštite na radu prema djelotvornosti: Eliminacija/izbjegavanje rizika Zamjena neopasnim ili manje opasnim Izolacija procesa/tehničke mjere zaštite...

Opasnosti, štetnosti i napori

Opasnosti su svi uvjeti na radu i u vezi s radom, koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika. Štetnosti su kemijske, biološke i fizikalne štetnosti, koje mogu uzrokovati oštećenje zdravlja radnika i drugih osoba koje su im izložene. Napori su statodinamički, psihofiziološki, napori vida i napori govora, koji mogu uzrokovati...

Obveze i prava radnika

Radnici imaju obvezu: osposobljavanja za rad na siguran način rada dužnom pažnjom i suradnje. Obveza osposobljavanja za rad na siguran način Radnik je obvezan osposobljavati se za rad na siguran način kada ga na osposobljavanje uputi poslodavac. Obveza rada dužnom pažnjom Radnik je obvezan i odgovoran obavljati poslove dužnom...

Poslovi s posebnim uvjetima rada (PUR) | obveze poslodavaca

Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi koje zbog sprječavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika (ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti vezanih uz rad i sl.) mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju i propisane posebne uvjete, ovisno o vrsti posla. Na temelju...

Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti

Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada (čl. 58. Zakona o zaštiti na radu)! Poslodavac je obvezan provoditi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama, a osobito: obavješćivati radnika o štetnosti...

Zaštita nepušača na radu

Poslodavac je u skladu s odredbama čl. 57. Zakona o zaštiti na radu, obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima. U tom je smislu zabranjeno pušenje na mjestu/ima rada! Poslodavac pisanim putem donosi odluku tj. propisuje zabranu pušenja na mjestu/ima rada. To može propisati Pravilnikom ili pisanim putem donijeti...

Obveza osposobljavanja dovoljnog broja radnika za pružanje prve pomoći

Poslodavci su u skladu s odredbama čl. 56 Zakona o zaštiti na radu, obvezni organizirati odnosno osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu. U tom smislu proizlazi obveza osigurati nazočnost radnika osposobljenog za pružanje prve pomoći, i to:...

Evidencije, isprave i obavijesti

Poslodavci su obvezni voditi evidencije, čuvati isprave te davati obavijesti i podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima o zaštiti na radu (čl. 61. Zakona o zaštiti na radu). Poslodavac je obvezan voditi evidencije o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i nezgodama na radu. Poslodavac je obvezan obavijestiti...

Sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute

Poslodavci su obvezni na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu (čl. 53. Zakona o zaštiti na radu). Ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno  obavješćivanje radnika, potrebno je postaviti pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja; sredstava rada, opasnih...

Evakuacija i spašavanje

Obveza izrade Plana evakuacije i spašavanja Poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja te s istim upoznati sve radnike (čl. 55. Zakona o zaštiti na radu). Kvalitetan plan evakuacije i spašavanja zahtijeva izradu tekstualnog i grafičkog dijela, u kojima je potrebno navesti bitne elemente za...

Obveza izrade procjene rizika na radu

Poslodavci su na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti na radu obvezni procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika (i osoba na radu) tj. imati izrađenu procjenu rizika koja mora odgovarati postojećim rizicima prilikom obavljanja poslova, a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada. Procjena rizika je temeljni dokument iz područja...

Obveza osnivanja odbora za zaštitu na radu

Poslodavci koji zapošljavaju 50 ili više radnika obvezni su osnovati odbor za zaštitu na radu kao svoje savjetodavno tijelo za unapređivanje zaštite na radu (čl. 34. Zakona o zaštiti na radu). Odbor čine: poslodavac ili njegov ovlaštenik; stručnjak zaštite na radu koji obavlja poslove zaštite na radu kod poslodavca; povjerenik...

Zaštita na radu | Obveze poslodavaca u RH

Napravite prvi korak u uspješnom provođenju zaštite na radu! Kvalitetno i brzo se informirajte o (svojim) obvezama koje proizlaze iz odredbi  Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018). Svi su poslodavci u našoj Zemlji obvezni organizirati i provoditi zaštitu na radu! Štoviše, poslodavac...