Ovlaštenik poslodavca za zaštitu na radu – najvažnije

Uvod Svi su poslodavci u našoj zemlji u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu ("Narodne novine, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) obvezni organizirati i provoditi zaštitu na radu. Na temelju članka 23. istog Zakona poslodavac ima mogućnost provođenje zaštite na radu prenijeti na svojeg ovlaštenika. Odmah na početku valja...

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način – kako ga obaviti?

Je li osposobljavanje obvezno i na koga se odnosi? Neovisno o broju zaposlenih i djelatnosti koju obavljaju, poslodavci su na temelju članka 27. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) obvezni provoditi osposobljavanje radnika za rad na siguran način. Radniku koji prethodno nije osposobljen...

Procjena rizika – kako je izraditi?

Što je procjena rizika? Kad govorimo o procjeni rizika, riječ je o postupku kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika. Poslodavci su na temelju...

Plan evakuacije i spašavanja - kako ga izraditi?

Na temelju čl. 55. Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine" br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018) poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj potrebe, odrediti osobe koji će provoditi mjere zaštite od požara i spašavanja te radnike upoznati s donesenim planom. Kvalitetan plan evakuacije i spašavanja...

Zaštita na radu | Zakon, obveze, kazne

Uvod u zaštitu na radu Zaštita na radu je u Republici Hrvatskoj ustavna kategorija. Uređuje se Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, br. 071/2014, 118/2014, 094/2018, 096/2018) te podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona o zaštiti na radu. Riječ je o multidisciplinarnoj kategoriji koja predstavlja cijeli sustav pravila,...

Pravila zaštite na radu i opća načela prevencije

Hijerarhija zaštitnih mjera U nastavku je naveden redoslijed primjene pravila zaštite na radu prema djelotvornosti: Eliminacija/izbjegavanje rizika Zamjena neopasnim ili manje opasnim Izolacija procesa/tehničke mjere zaštite Korištenje osobnih zaštitnih sredstava i opreme. Sustav pravila zaštite na radu Pravila zaštite na radu su...

Sustav pravila zaštite na radu i opća načela prevencije

Pravila zaštite na radu su određeni načini i mjere zaštite kojima se otklanjaju ili umanjuju rizici i njihove štetne posljedice. Sustav pravila zaštite na radu Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila, a osobito: pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i...

Opasnosti, štetnosti i napori

Opasnosti su svi uvjeti na radu i u vezi s radom, koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika. Štetnosti su kemijske, biološke i fizikalne štetnosti, koje mogu uzrokovati oštećenje zdravlja radnika i drugih osoba koje su im izložene. Napori su statodinamički, psihofiziološki, napori vida i napori govora, koji mogu uzrokovati...

Obveze i prava radnika

Radnici imaju obvezu: osposobljavanja za rad na siguran način rada dužnom pažnjom i suradnje. Obveza osposobljavanja za rad na siguran način Radnik je obvezan osposobljavati se za rad na siguran način kada ga na osposobljavanje uputi poslodavac. Obveza rada dužnom pažnjom Radnik je obvezan i odgovoran obavljati poslove dužnom...

Poslovi s posebnim uvjetima rada (PUR) | obveze poslodavaca

Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi koje zbog sprječavanja štetnog utjecaja rada na život i zdravlje radnika (ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti vezanih uz rad i sl.) mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju i propisane posebne uvjete, ovisno o vrsti posla. Na temelju...

Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti

Radnik u vrijeme rada ne smije biti pod utjecajem alkohola i drugih sredstava ovisnosti niti ih smije unositi na mjesto rada (čl. 58. Zakona o zaštiti na radu)! Poslodavac je obvezan provoditi zabranu zlouporabe alkoholnih pića i sredstava ovisnosti na mjestu rada prikladnim mjerama, a osobito: obavješćivati radnika o štetnosti...

Zaštita nepušača na radu

Poslodavac je u skladu s odredbama čl. 57. Zakona o zaštiti na radu, obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima. U tom je smislu zabranjeno pušenje na mjestu/ima rada! Poslodavac pisanim putem donosi odluku tj. propisuje zabranu pušenja na mjestu/ima rada. To može propisati Pravilnikom ili pisanim putem donijeti...

Obveza osposobljavanja dovoljnog broja radnika za pružanje prve pomoći

Poslodavci su u skladu s odredbama čl. 56 Zakona o zaštiti na radu, obvezni organizirati odnosno osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu. U tom smislu proizlazi obveza osigurati nazočnost radnika osposobljenog za pružanje prve pomoći, i to:...

Evidencije, isprave i obavijesti

Poslodavci su obvezni voditi evidencije, čuvati isprave te davati obavijesti i podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima o zaštiti na radu (čl. 61. Zakona o zaštiti na radu). Poslodavac je obvezan voditi evidencije o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i nezgodama na radu. Poslodavac je obvezan obavijestiti...

Sigurnosni znakovi, pisane obavijesti i upute

Poslodavci su obvezni na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu (čl. 53. Zakona o zaštiti na radu). Ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno  obavješćivanje radnika, potrebno je postaviti pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja; sredstava rada, opasnih...

Evakuacija i spašavanje

Obveza izrade Plana evakuacije i spašavanja Poslodavci su obvezni izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja te s istim upoznati sve radnike (čl. 55. Zakona o zaštiti na radu). Kvalitetan plan evakuacije i spašavanja zahtijeva izradu tekstualnog i grafičkog dijela, u kojima je potrebno navesti bitne elemente za...

Obveza izrade procjene rizika na radu

Poslodavci su na temelju čl. 18. Zakona o zaštiti na radu obvezni procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika (i osoba na radu) tj. imati izrađenu procjenu rizika koja mora odgovarati postojećim rizicima prilikom obavljanja poslova, a koja će biti dostupna radnicima na mjestu rada. Procjena rizika je temeljni dokument iz područja...

Obveza osnivanja odbora za zaštitu na radu

Što je uopće odbor za zaštitu na radu? Odbor za zaštitu na radu je savjetodavo tijelo poslodavca za unaprjeđivanje zaštite na radu. Poslodavci koji zapošljavaju 50 ili više radnika obvezni su ga osnovati na temelju čl. 34. Zakona o zaštiti na radu. Poslodavac o osnivanju odbora tj. imenovanju članova, donosi pisanu...

Zaštita na radu | Obveze poslodavaca u RH

​ Napravite prvi korak u uspješnom provođenju zaštite na radu… Kvalitetno i brzo se informirajte o (svojim) obvezama koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti na radu ("Narodne novine", br. 071/2014, 118/2014, 094/2018 i 096/2018). Što je zaštita na radu? Ukratko, zaštita na radu predstavlja cijeli sustav pravila, mjera i...