Ovaj pravilnik ("Narodne novine", br. 155/2008) utvrđuje minimalne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja radnika pred rizicima po njihovo zdravlje i sigurnost, uključujući i sprječavanje takvih rizika koje proizlaze ili bi mogle proizaći iz izloženosti biološkim agensima pri radu. Ovaj pravilnik se ne primjenjuje za poslove, pri kojima su prisutni genetski modificirani organizmi osim u slučaju da odredbe ovog Pravilnika propisuju višu razinu zaštite na radu.

U ovom Pravilniku korišteni pojmovi imaju sljedeće značenje:

 • biološki agensi označavaju mikroorganizme, uključujući i takve koji su bili genetski modificirani, stanične kulture i čovječji endoparaziti, koji su u mogućnosti uzrokovati bilo kakvu zarazu, alergiju ili trovanje, a koji su razvrstani u četiri skupine s obzirom na razinu rizika od zaraze
 • mikroorganizam označava mikrobiološki stanični ili nestanični entitet, koji je sposoban razmnožavati se ili prenositi genetski materijal
 • stanična kultura označava rast stanica in vitro, dobivenih iz višestaničnih organizama

Biološki agensi razvrstani su u četiri rizične skupine s obzirom na njihovu razinu rizika od zaraze:

 • biološki agens iz skupine 1 je onaj za kojeg nije vjerojatno da će uzrokovati bolest kod ljudi
 • biološki agens iz skupine 2 je onaj koji može uzrokovati bolest kod ljudi i mogao bi biti opasan po radnike; nije vjerojatno da će se raširiti u okolinu; obično je na raspolaganju djelotvorna profilaksa ili liječenje
 • biološki agens iz skupine 3 je onaj koji može uzrokovati tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike; može predstavljati rizik za širenje u okolinu, no obično je na raspolaganju djelotvorna profilaksa ili liječenje
 • biološki agens iz skupine 4 je onaj koji uzrokuje tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike; može predstavljati veliki rizik za širenje u okolinu, a obično na raspolaganju nema djelotvorne profilakse ili liječenja

Ovaj pravilnik odnosi se na aktivnosti u kojima su radnici izloženi ili bi mogli biti izloženi biološkim agensima zbog svoga posla. Pri bilo kojoj aktivnosti koja vjerojatno uključuje rizik od izlaganja biološkim agensima, potrebno je u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene opasnosti utvrditi prirodu, stupanj i trajanje izloženosti radnika, kako bi se omogućila procjena bilo kakvog rizika po njihovo zdravlje ili sigurnost te određivanje potrebnih mjera. Pri aktivnostima, koje uključuju izloženost više skupina bioloških agensa, rizik se procjenjuje na temelju opasnosti koju predstavljaju svi prisutni opasni biološki agensi. Ovu procjenu treba redovito obnavljati, a posebice u svakom slučaju kada se pojavi bilo kakva promjena uvjeta koji bi mogli utjecati na izloženost radnika biološkim agensima. Poslodavac mora nadležnim tijelima na njihov zahtjev dati na uvid informacije korištene pri izradi te procjene.

Procjena se mora provesti na temelju svih raspoloživih informacija, uključujući:

 • klasifikaciju bioloških agensa koji su opasni po zdravlje ljudi ili bi to mogli biti
 • preporuke nadležnog tijela koje navode da biološki agens treba nadzirati radi zaštite zdravlja radnika, kada su takvom biološkom agensu zbog svoga posla izloženi ili bi to mogli biti
 • informacije o bolestima od kojih radnici zbog svoga posla mogu oboljeti
 • moguće alergijske ili toksične učinke zbog rada radnika
 • upoznatost sa bolešću za koju je utvrđeno da je radnik ima, i koja je neposredno povezana s njegovim poslom

Kada nalazi procjene ukažu na rizik po zdravlje ili sigurnost radnika, njihova izloženost mora se spriječiti. Kada to tehnički nije izvedivo, uzimajući u obzir aktivnosti i procjenu rizika, rizik izloženosti treba smanjiti na tako nisku razinu kolika je potrebna za primjerenu zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika, posebice sljedećim mjerama, koje treba primjenjivati u svjetlu nalaza procjene:

 • smanjivanjem na što manju mjeru broja radnika koji su izloženi ili bi to mogli biti biološkim agensima kao i trajanje njihovog izlaganja
 • osmišljavanjem radnih postupaka i mjera kontrole, koji sprječavaju ispuštanje bioloških agensa u radni prostor ili ga smanjuju na najmanju moguću mjeru
 • skupnim mjerama zaštite i/ili, tamo gdje izloženost nije moguće izbjeći na drugi način, pojedinačnim mjerama zaštite
 • higijenskim mjerama, koje su u skladu s ciljem sprječavanja ili smanjivanja nenamjernog prijenosa ili ispuštanja biološkog agensa s mjesta rada
 • primjenom znaka za biološku opasnost, prikazanog u Prilogu II, te drugih odgovarajućih znakova upozorenja
 • izradom planova kako postupati kod nesreća koje uključuju biološke agense
 • ispitivanjem, tamo gdje je to potrebno i tehnički izvedivo, moguće prisutnosti bioloških agensa korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije
 • sredstvima sigurnog sakupljanja, skladištenja i odlaganje otpada od strane radnika, uključujući i primjenu sigurnih i raspoznatljivih posuda, nakon odgovarajuće obrade otpada tamo gdje je potrebna
 • propisivanjem mjera za sigurno rukovanje i prijenos bioloških agensa unutar mjesta rada
 • cijepljenje i zaštita lijekovima

Kada nalazi procjene ukažu na rizik po zdravlje ili sigurnost radnika, poslodavci moraju nadležnim tijelima inspekcije na zahtjev dati na uvid informacije o:

 • nalazima procjene
 • aktivnostima pri kojima su radnici bili ili bi mogli biti izloženi biološkim agensima
 • broju izloženih radnika
 • imenu i kvalifikacijama stručnjaka za zaštitu na radu
 • poduzetim sigurnosnim i preventivnim mjerama, uključujući i radne postupke i metode
 • planu za hitne slučajeve za zaštitu radnika od izlaganja biološkim agensima 3. ili 4. skupine, koji bi mogao nastati nestankom fizičkih ograničenja

Poslodavci moraju odmah izvijestiti nadležna tijela o svakoj nesreći ili incidentu koji bi za posljedicu mogao imati ispuštanje biološkog agensa i uzrokovati težu zarazu i/ili bolest kod ljudi.

Poslodavci imaju obvezu, pri svim aktivnostima kod kojih postoji rizik po zdravlje ili sigurnost radnika zbog rada s biološkim agensima, poduzeti odgovarajuće mjere koje jamče da:

 • radnici ne jedu ili piju u radnim prostorima u kojima postoji rizik kontaminacije biološkim agensima
 • su radnici opskrbljeni primjerenom zaštitnom odjećom ili drugom primjerenom posebnom odjećom
 • radnici imaju na raspolaganju primjerene i zadovoljavajuće kupaoničke i toaletne prostore, koji mogu sadržavati i tekućinu za ispiranje očiju i/ili antiseptike za kožu
 • se sva potrebna zaštitna oprema: pravilno čuva na točno određenom mjestu, pregledava i čisti, ako je to moguće prije svake primjene, a u svakom slučaju nakon nje, utvrđene nedostatke otklanja ili zamjenjuje prije ponovne primjene
 • su detaljno određeni postupci za uzimanje, rukovanje i obradu uzoraka čovječjeg ili životinjskog podrijetla

Radnu odjeću i zaštitnu opremu, uključujući i zaštitnu odjeću koja bi mogla biti kontaminirana biološkim agensima, treba pri odlasku iz prostora rada svući i prije poduzimanja mjera iz drugog podstavka odvojiti od ostale odjeće. Poslodavac mora osigurati da se takva odjeća i zaštitna oprema dekontaminira i očisti ili ako je potrebno uništi.

Poslodavac mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da radnici i/ili svi njihovi predstavnici u poduzeću ili ustanovi budu dostatno i primjereno osposobljeni, na temelju svih dostupnih podataka, posebice u obliku informacija i uputa koje se tiču:

 • mogućeg zdravstvenog rizika
 • sigurnosnih mjera kako bi se spriječila izloženost
 • higijenskih zahtjeva
 • nošenja i uporabe zaštitne opreme i odjeće
 • koraka koje radnici moraju poduzeti u slučajevima incidenata, te za njihovo sprječavanje

Osposobljavanje se:

 • obavlja na početku rada koji uključuje doticaj s biološkim agensima
 • prilagođava tako da se uzmu u obzir novi ili izmijenjeni rizici
 • po potrebi periodično ponavlja

Poslodavci moraju osigurati pismene upute na mjestu rada, te ako je primjereno istaknuti obavijesti, koje moraju barem sadržavati postupak koji treba slijediti u slučaju:

 • ozbiljne nesreće ili incidenta u vezi s rukovanjem biološkim agensom
 • rukovanja biološkim agensom iz skupine 4

Radnici o svakoj nesreći ili incidentu koji uključuje rukovanje biološkim agensom odmah moraju izvijestiti odgovornu osobu ili stručnjaka za zaštitu na radu. Poslodavci moraju odmah izvijestiti radnike i/ili sve povjerenike radnika za zaštitu na radu o svakoj nesreći ili incidentu koji bi za posljedicu mogao imati ispuštanje biološkog agensa, te uzrokovati težu zarazu i/ili bolest kod ljudi. Osim toga, kada se dogodi ozbiljna nesreća ili incident poslodavci moraju što je prije moguće izvijestiti radnike i/ili sve povjerenike radnika za zaštitu na radu u poduzeću ili ustanovi o njegovim uzrocima i mjerama koje su poduzete ili ih treba poduzeti za popravljanje stanja.

Poslodavci moraju voditi evidenciju radnika izloženih biološkim agensima skupine 3. i/ili 4, u kojem se navodi vrsta posla koji se obavlja i kad god je to moguće biološki agens kojemu su bili izloženi te evidenciju izlaganja, nesreća i incidenata, ako ih je bilo. Evidencija se mora čuvati najmanje 10 godina po završetku izloženosti. Evidencija se mora čuvati najmanje 40 godina u slučaju izlaganja koje za posljedicu mogu imati zaraze:

 • biološkim agensima za koje je poznato da mogu prouzročiti dugotrajnu ili latentnu zarazu
 • koje prema postojećim saznanjima nije moguće dijagnosticirati dok se bolest mnogo godina kasnije ne razvije
 • koje imaju posebno dugo razdoblje inkubacije prije no što se bolest razvije
 • koje uzrokuju bolesti, koje se unatoč liječenju ponovo javljaju u više navrata tijekom duljeg razdoblja
 • koje mogu ostaviti ozbiljne dugotrajne zdravstvene posljedice
 
 
 
  Povratak na - Zaštita na radu