Zaštita od požara

DUZS - postupanje kod požara

Služba za vatrogastvo Državne uprave za zaštitu i spašavanje, objavila je SAVJETE ZA GRAĐANSTVO o postupanju u slučaju požara,  koje u potpunosti prenosimo. Poznata je činjenica da suvremen život, bez obzira na poduzete preventivne mjere zaštite, nosi sa sobom i nesreće velikih razmjera, požare, poplave, potrese, erupcije vulkana...

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara

Pravilnik („Narodne Novine“, br. 008/2006) o hidrantskoj mreži za gašenje požara propisuje zahtjeve za hidrantske mreže za gašenje požara i slučajeve u kojima se za zaštitu od požara obvezatno primjenjuje hidrantska mreža za gašenje požara.   Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: hidrantska mreža za...

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara

Ovim Pravilnikom ("Narodne novne", br. 141/2011) propisuje se način davanja, produživanja i oduzimanja ovlaštenja za izradu elaborata za zaštitu od požara za građevine, te isprave i način dokazivanja činjenica na temelju kojih se ovlaštenje daje. Ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o zaštiti od...